Wszystkie wersje przepisu art. 93 UEmerytRentyFUS w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 20.02.2013

zmieniony przez
Dz.U. 2013.0.240
1. Zmiana wysokości emerytur i rent w ramach waloryzacji następuje z urzędu, a jeżeli wypłata świadczenia była wstrzymana - po jej wznowieniu, z uwzględnieniem wszystkich kolejnych waloryzacji i waloryzacji dodatkowych, przypadających w okresie wstrzymania wypłaty.

2. Decyzje dotyczące waloryzacji emerytur i rent sporządzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego mogą zamiast podpisu zawierać nadruk imienia i nazwiska wraz ze stanowiskiem służbowym osoby upoważnionej do ich wydania.
od 01.01.2004 do 19.02.2013

zmieniony przez
Dz.U. 2003.56.498
Zmiana wysokości emerytur i rent w ramach waloryzacji następuje z urzędu, a jeżeli wypłata świadczenia była wstrzymana - po jej wznowieniu, z uwzględnieniem wszystkich kolejnych waloryzacji i waloryzacji dodatkowych, przypadających w okresie wstrzymania wypłaty.
od 29.10.1999 do 31.12.2003
1. W ustawie budżetowej ustala się:

1)wzrost emerytur i rent na dany rok, co najmniej w wysokości wynikającej z art. 88 ust. 2,

2)wskaźnik realnej przeciętnej emerytury i renty brutto w odniesieniu do średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem,

3)wskaźnik waloryzacji emerytur i rent, dla każdego terminu waloryzacji, stosownie do art. 89,

4)średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów, opracowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,

5)średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem,

6)średnioroczny wskaźnik przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

2. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego opracowuje prognozę średniorocznego wskaźnika cen, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, w oparciu o przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej założenia dotyczące wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych oraz planowanych podwyżek cen urzędowych i kontrolowanych.

3. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w formie komunikatu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski":

1)w terminie do 7 dnia roboczego lutego:

a)średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem,

b)wskaźnik wzrostu nominalnego przeciętnej emerytury i renty brutto,

c)wskaźnik realnej przeciętnej emerytury i renty brutto

- w poprzednim roku kalendarzowym,

2)w terminie do 15 kwietnia, a jeżeli w danym roku przeprowadzana jest jedna waloryzacja - do 15 lipca, skorygowaną o kwotę jednorazowej wypłaty przeciętną emeryturę i rentę brutto oraz skorygowany wskaźnik realnej przeciętnej emerytury i renty brutto w przypadku, o którym mowa w art. 90.