Wszystkie wersje przepisu art. 92 UEmerytRentyFUS w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 16.09.2004

zmieniony przez
Dz.U. 2004.191.1954
(uchylony).
od 01.01.2004 do 15.09.2004

zmieniony przez
Dz.U. 2003.56.498
Jeżeli w poprzednim roku kalendarzowym świadczenia waloryzowano dodatkowo, wskaźnik bieżącej waloryzacji nie może być niższy niż wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, o którym mowa w art. 91 ust. 1.
od 29.10.1999 do 31.12.2003
Zmiana wysokości emerytur i rent w ramach waloryzacji następuje z urzędu, a jeżeli wypłata ich była wstrzymana - po jej wznowieniu, z uwzględnieniem wszystkich kolejnych waloryzacji przypadających w okresie wstrzymania wypłaty.