Wszystkie wersje przepisu art. 80 UEmerytRentyFUS w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.03.2011

zmieniony przez
Dz.U. 2010.238.1578
Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 4.000 zł.
od 29.10.1999 do 28.02.2011
1. Zasiłek pogrzebowy przysługuje w wysokości 200% przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu śmierci osoby, której koszty pogrzebu zostały poniesione.

2. Kwotę, o której mowa w ust. 1, ustala się miesięcznie, poczynając od trzeciego miesiąca kalendarzowego kwartału, na okres 3 miesięcy, na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

3. Kwotę zasiłku pogrzebowego ogłasza Prezes Zakładu w formie komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" w terminie do 14 dnia roboczego drugiego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego.