Wszystkie wersje przepisu art. 50 UEmerytRentyFUS w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 02.11.2007

zmieniony przez
Dz.U. 2007.191.1369
1. Prawo do emerytury kolejowej, o której mowa w art. 40, przysługuje pracownikom kolejowym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1) nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa;

2) warunki do uzyskania emerytury określone w tym przepisie spełnią do dnia 31 grudnia 2008 r.;

3) (uchylony)

2. Przepis art. 46 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
od 21.02.2007 do 01.11.2007

zmieniony przez
Dz.U. 2007.17.95
1. Prawo do emerytury kolejowej, o której mowa w art. 40, przysługuje pracownikom kolejowym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1) nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem Zakładu, na dochody budżetu państwa;

2) warunki do uzyskania emerytury określone w tym przepisie spełnią do dnia 31 grudnia 2007 r.,

3) (uchylony)

2. Przepis art. 46 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
od 16.09.2005 do 20.02.2007

zmieniony przez
Dz.U. 2005.167.1397
1. Prawo do emerytury kolejowej, o której mowa w art. 40, przysługuje pracownikom kolejowym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1) nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego,

2) warunki do uzyskania emerytury określone w tym przepisie spełnią do dnia 31 grudnia 2007 r.,

3) (uchylony)

2. Przepis art. 46 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
od 29.10.1999 do 15.09.2005
1. Prawo do emerytury kolejowej, o której mowa w art. 40, przysługuje pracownikom kolejowym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1)nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego,

2)warunki do uzyskania emerytury określone w tym przepisie spełnią do dnia 31 grudnia 2006 r.,

3)nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.

2. Przepis art. 46 ust. 2 stosuje się odpowiednio.