Wszystkie wersje przepisu art. 49 UEmerytRentyFUS w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.01.2007

zmieniony przez
Dz.U. 2005.167.1397
(uchylony)
od 29.10.1999 do 31.12.2006
1. Prawo do emerytury górniczej, o której mowa w art. 34 lub 48, przysługuje pracownikom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r., jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

1)nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego,

2)warunki do uzyskania emerytury określone w tych przepisach spełnią do dnia 31 grudnia 2006 r.,

3)nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.

2. Przepis art. 46 ust. 2 stosuje się odpowiednio.