Wszystkie wersje przepisu art. 19 PrBank w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.01.2008

zmieniony przez
Dz.U. 2006.157.1119
Statut bankowi państwowemu nadaje, w drodze rozporządzenia, Minister Skarbu Państwa w porozumieniu z Ministrem Finansów, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego.
od 21.05.1999 do 31.12.2007
Statut bankowi państwowemu nadaje, w drodze rozporządzenia, Minister Skarbu Państwa w porozumieniu z Ministrem Finansów, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Bankowego.