Wszystkie wersje przepisu art. 19 UOrdynPodatk w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.09.2003

zmieniony przez
Dz.U. 2003.137.1302
§ 1. Spory o właściwość rozstrzyga:

1) między naczelnikami urzędów skarbowych działających na obszarze właściwości miejscowej tego samego dyrektora izby skarbowej - dyrektor tej izby skarbowej,

2) między naczelnikami urzędów skarbowych działających na obszarze właściwości miejscowych różnych dyrektorów izb skarbowych - minister właściwy do spraw finansów publicznych,

3) między naczelnikami urzędów celnych działających na obszarze właściwości miejscowej tego samego dyrektora izby celnej - dyrektor tej izby celnej,

4) między naczelnikami urzędów celnych działających na obszarze właściwości miejscowej różnych dyrektorów izb celnych - minister właściwy do spraw finansów publicznych,

5) między wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), starostą albo marszałkiem województwa a naczelnikiem urzędu skarbowego lub naczelnikiem urzędu celnego - sąd administracyjny,

6) między wójtami, burmistrzami (prezydentami miast) i starostami - wspólne dla nich samorządowe kolegium odwoławcze, a w razie braku takiego kolegium - sąd administracyjny,

7) między marszałkami województw - sąd administracyjny,

8) w pozostałych przypadkach - minister właściwy do spraw finansów publicznych.

§ 2. Spór o właściwość rozstrzyga się, w drodze postanowienia, na wniosek organu będącego stroną sporu.

§ 3. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 2 i 4, wniosek o rozstrzygnięcie sporu wnosi odpowiednio naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celnego za pośrednictwem odpowiednio właściwego dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej.
od 01.01.2003 do 31.08.2003

zmieniony przez
Dz.U. 2002.169.1387
§ 1. Spory o właściwość rozstrzyga:

1) między urzędami skarbowymi w jednym województwie - izba skarbowa,

2) między urzędami skarbowymi w różnych województwach - minister właściwy do spraw finansów publicznych,

3) między izbami skarbowymi - minister właściwy do spraw finansów publicznych,

4) między wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), starostą, marszałekiem województwa a urzędem skarbowym - sąd administracyjny,

5) między wójtami, burmistrzami (prezydentami miast) i starostami - wspólne dla nich samorządowe kolegium odwoławcze, a w razie braku takiego kolegium - sąd administracyjny,

6) między wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), starostą albo marszałkiem województwa a urzędem skarbowym - sąd administracyjny,

§ 2. Spór o właściwość rozstrzyga się, w drodze postanowienia, na wniosek organu będącego stroną sporu.

§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, wniosek o rozstrzygnięcie sporu urząd skarbowy wnosi za pośrednictwem właściwej izby skarbowej.
od 27.10.2002 do 31.12.2002

zmieniony przez
Dz.U. 2002.113.984
Spory o właściwość rozstrzyga:

1) między urzędami skarbowymi w jednym województwie - izba skarbowa,

2) między urzędami skarbowymi w różnych województwach - minister właściwy do spraw finansów publicznych,

3) między izbami skarbowymi - minister właściwy do spraw finansów publicznych,

4) między wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta), starostą, marszałekiem województwa a urzędem skarbowym - sąd administracyjny,

5) między wójtami, burmistrzami (prezydentami miast) i starostami - wspólne dla nich samorządowe kolegium odwoławcze, a w razie braku takiego kolegium - sąd administracyjny,

6) między marszałkami województw - sąd administracyjny.
od 05.06.2001 do 26.10.2002
Spory o właściwość rozstrzyga:

1) między urzędami skarbowymi w jednym województwie - izba skarbowa,

2) między urzędami skarbowymi w różnych województwach - minister właściwy do spraw finansów publicznych,

3) między izbami skarbowymi - minister właściwy do spraw finansów publicznych,

4) między przewodniczącym zarządu jednostki samorządu terytorialnego a urzędem skarbowym - sąd administracyjny,

5) między wójtami, burmistrzami (prezydentami miast) i starostami - wspólne dla nich samorządowe kolegium odwoławcze, a w razie braku takiego kolegium - sąd administracyjny,

6) między marszałkami województw - sąd administracyjny.