Wszystkie wersje przepisu art. 140g PrRuchDrog w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.01.2006

zmieniony przez
Dz.U. 2005.175.1462
1. Tworzy się Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zwaną dalej "Wojewódzką Radą>>.

2. Wojewódzka Rada działa przy marszałkowi województwa jako wojewódzki zespół koordynacyjny w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.
od 01.01.2002 do 31.12.2005

zmieniony przez
Dz.U. 2001.129.1444
1. Tworzy się Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zwaną dalej "Wojewódzką Radą>>.

2. Wojewódzka Rada działa przy wojewodzie jako wojewódzki zespół koordynacyjny w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego.