Wszystkie wersje przepisu art. 674 KPK w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 17.10.2001

zmieniony przez
Dz.U. 2001.106.1149
Rozdział 75

(skreślony).
od 25.05.2001 do 16.10.2001
Rozdział 75

Postępowanie w sprawach o wykroczenia