Wszystkie wersje przepisu art. 677 KPK w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 17.10.2001

zmieniony przez
Dz.U. 2001.106.1149
(skreślony).
od 25.05.2001 do 16.10.2001
§ 1. Sąd wojskowy może odmówić wszczęcia postępowania lub wszczęte umorzyć i sprawę przekazać właściwemu dowódcy z wnioskiem o wymierzenie kary przewidzianej w wojskowych przepisach dyscyplinarnych, jeżeli uzna to za wystarczającą reakcję na wykroczenie.

§ 2. Przed złożeniem wniosku o ukaranie uprawnienia określone w § 1 przysługują prokuratorowi wojskowemu. Zażalenie na postanowienie prokuratora rozpoznaje sąd wojskowy.