Wszystkie wersje przepisu art. 676 KPK w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 17.10.2001

zmieniony przez
Dz.U. 2001.106.1149
(skreślony).
od 25.05.2001 do 16.10.2001
§ 1. O popełnieniu przez żołnierza w czynnej służbie wojskowej wykroczenia, o którym mowa w art. 674, zawiadamia się prokuratora wojskowego. Dotyczy to również wypadku przewidzianego w art. 675, ale tylko w razie odmowy przyjęcia mandatu lub nieuiszczenia w terminie wymierzonej grzywny.

§ 2. Jeżeli przepisy tego rozdziału nie stanowią inaczej, postępowanie w sprawach o wykroczenia odbywa się według przepisów niniejszego kodeksu mających zastosowanie w sprawach karnych podlegających orzecznictwu sądów wojskowych, które stosuje się odpowiednio.