Wszystkie wersje przepisu art. 646 KPK w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 11.03.2007

zmieniony przez
Dz.U. 2006.226.1648
W sprawach podlegających orzecznictwu są­dów wojskowych nie stosuje się przepisów o postępowaniu uproszczonym, prywatnoskargowym, nakazowym i przyspieszonym. Poza tym stosuje się przepisy działów poprzednich, chyba że przepisy działu ni­niejszego stanowią inaczej.
od 17.10.2001 do 10.03.2007

zmieniony przez
Dz.U. 2001.106.1149
W sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych nie stosuje się przepisów o postępowaniu uproszczonym, prywatno-skargowym i nakazowym. Poza tym stosuje się przepisy działów poprzednich, chyba że przepisy działu niniejszego stanowią inaczej.
od 25.05.2001 do 16.10.2001
W sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych nie stosuje się przepisów o postępowaniu prywatnoskargowym i nakazowym. Przepisy o postępowaniu uproszczonym stosuje się tylko w sprawach o wykroczenia. Poza tym stosuje się przepisy działów poprzednich, chyba że przepisy działu niniejszego stanowią inaczej.