Wszystkie wersje przepisu art. 508 KPK w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 17.10.2001

zmieniony przez
Dz.U. 2001.106.1149
(skreślony).
od 25.05.2001 do 16.10.2001
§ 1. Sąd rozpoznaje sprawę o wykroczenie, jeżeli kolegium do spraw wykroczeń albo przed rozprawą przewodniczący kolegium przekaże mu sprawę, uznając, że należy orzec:

1) karę aresztu,

2) zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres powyżej roku.

§ 2. Jeżeli sąd uzna przed rozprawą, że przekazanie sprawy nie było zasadne, zwraca sprawę kolegium lub przewodniczącemu kolegium, od którego ją otrzymał. Orzeczenie sądu jest wiążące.

§ 3. Sąd rozpoznaje również środki zaskarżenia od rozstrzygnięć kolegium.

§ 4. Sąd rozstrzyga także spór o właściwość między kolegiami i orzeka o przekazaniu sprawy innemu kolegium w wypadkach wskazanych w ustawie.

§ 5. Sądem właściwym do rozpoznania sprawy w myśl § 1-4 jest sąd rejonowy, który orzeka jednoosobowo.