Wszystkie wersje przepisu art. 486 KPK w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 27.07.2007

zmieniony przez
Dz.U. 2007.112.766
(uchylony).
od 25.05.2001 do 26.07.2007
§ 1. Sprawy z oskarżenia prywatnego sąd rejonowy rozpoznaje jednoosobowo. Prezes sądu może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie jednego sędziego i dwóch ławników, jeżeli ze względu na okoliczności uzna to za stosowne.

§ 2. Sprawy o przestępstwa określone w art. 212 Kodeksu karnego sąd rozpoznaje w składzie jednego sędziego i dwóch ławników.