Wszystkie wersje przepisu art. 470 KPK w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.07.2003

zmieniony przez
Dz.U. 2003.17.155
(uchylony).
od 25.05.2001 do 30.06.2003
Postępowania uproszczonego nie stosuje się:

1) w stosunku do oskarżonego pozbawionego wolności w tej lub innej sprawie, chyba że zastosowano zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie wobec ujętego na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem sprawcy przestępstwa z art. 157 § 2 i 3, art. 191 § 1, art. 216 § 1 i 2, art. 217 § 1, art. 257 i 288 § 2 Kodeksu karnego; przepisu art. 259 § 3 nie stosuje się,

2) jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 79 § 1.