Wszystkie wersje przepisu art. 444 KPK w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.07.2003

zmieniony przez
Dz.U. 2003.17.155
Od wyroku sądu pierwszej instancji stronom, podmiotowi określonemu w art. 416, a pokrzywdzonemu od wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu, przysługuje apelacja, chyba że ustawa stanowi inaczej.
od 25.05.2001 do 30.06.2003
Od wyroku sądu pierwszej instancji stronom i podmiotowi określonemu w art. 52 Kodeksu karnego przysługuje apelacja.