Wszystkie wersje przepisu art. 432 KPK w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.07.2003

zmieniony przez
Dz.U. 2003.17.155
Cofnięty środek odwoławczy sąd odwoławczy pozostawia bez rozpoznania, chyba że zachodzi jedna z przyczyn wymienionych w art. 439 lub art. 440.
od 25.05.2001 do 30.06.2003
Cofnięty środek odwoławczy sąd odwoławczy pozostawia bez rozpoznania, chyba że zachodzi jedna z przyczyn wymienionych w art. 101, 439 lub art. 440.