Wszystkie wersje przepisu art. 296 KPK w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.07.2003

zmieniony przez
Dz.U. 2003.17.155
(uchylony).
od 25.05.2001 do 30.06.2003
Przepis art. 295 stosuje się odpowiednio do finansowych organów dochodzenia, jeżeli organy te ujawniły przestępstwo, przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.