Wszystkie wersje przepisu art. 284 KPK w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 27.07.2007

zmieniony przez
Dz.U. 2007.112.766
§ 1. (uchylony).

§ 2. Na postanowienia sądu wydane w trybie art. 282 § 2 i art. 283 § 2 przysługuje zażalenie.
od 25.05.2001 do 26.07.2007
§ 1. Postanowienia przewidziane w niniejszym rozdziale sąd wydaje jednoosobowo.

§ 2. Na postanowienia sądu wydane w trybie art. 282 § 2 i art. 283 § 2 przysługuje zażalenie.