Wszystkie wersje przepisu art. 236 KPK w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 08.06.2010

zmieniony przez
Dz.U. 2009.206.1589
Na postanowienie dotyczące przeszukania, zatrzymania rzeczy i w przedmiocie dowodów rzeczowych oraz na inne czynności przysługuje zażalenie osobom, których prawa zostały naruszone; zażalenie na postanowienie wydane lub czynność dokonaną w postępowaniu przygotowawczym rozpoznaje sąd rejonowy, w okręgu którego toczy się postępowanie.
od 12.02.2009 do 07.06.2010

zmieniony przez
Dz.U. 2008.123.802
§ 1. Na postanowienie dotyczące przeszukania i zatrzymania rzeczy oraz na inne czynności przysługuje zażalenie osobom, których prawa zostały naruszone.

§ 2. (przepis uznany za niezgodny z Konstytucją na mocy orzeczenia TK z dnia 3 lipca 2008 r., sygn. akt K 38/07).
od 11.07.2007 do 11.02.2009

zmieniony przez
Dz.U. 2007.64.432
§ 1. Na postanowienie dotyczące przeszukania i zatrzymania rzeczy oraz na inne czynności przysługuje zażalenie osobom, których prawa zostały naruszone.

§ 2. Zażalenie na postanowienie, o którym mowa w § 1, oraz na postanowienie w przedmiocie dowodów rzeczowych, a także inne czynności prokuratora w toku postępowania przygotowawczego, rozpoznaje prokurator nadrzędny.
od 25.05.2001 do 10.07.2007
Na postanowienie dotyczące przeszukania i zatrzymania rzeczy oraz na inne czynności przysługuje zażalenie osobom, których prawa zostały naruszone.