Wszystkie wersje przepisu art. 159 KPK w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 11.07.2007

zmieniony przez
Dz.U. 2007.64.432
Na odmowę udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym przysługuje stronom zażalenie; na zarządzenie prokuratora zażalenie przysługuje do prokuratora bezpośrednio przełożonego.
od 25.05.2001 do 10.07.2007
Na odmowę udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym przysługuje stronom zażalenie.