Wszystkie wersje przepisu art. 101 KPK w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.07.2003

zmieniony przez
Dz.U. 2003.17.155
(uchylony).
od 17.10.2001 do 30.06.2003

zmieniony przez
Dz.U. 2001.106.1149
§ 1. Wyrok, nakaz karny, a także postanowienie zamykające drogę do wydania wyroku, w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania albo środka zabezpieczającego, oddalające wniosek o wznowienie postępowania oraz wydane na podstawie art. 420 § 1 lub 2, są nieważne z mocy samego prawa, jeżeli:

1) oskarżony nie podlegał orzecznictwu polskich sądów karnych,

2) w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona albo niezdolna do orzekania bądź podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 40 § 1 pkt 1-3 lub 6 oraz § 2 i 3,

3) orzeczenie zostało wydane pomimo to, że inne postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało już prawomocnie ukończone,

4) orzeczono karę, środek karny lub środek zabezpieczający nie znane ustawie,

5) orzeczenie zapadło z naruszeniem zasady większości głosów lub nie zostało podpisane przez którąkolwiek z osób biorących udział w jego wydaniu,

6) sąd orzekł w składzie nie znanym ustawie,

7) zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia, uniemożliwiająca jego wykonanie.

§ 2. Orzeczenie wydane przez sąd w sprawie o wykroczenie, pomimo braku podstaw do rozpoznania sprawy w postępowaniu karnym, nie jest z tego powodu nieważne.
od 25.05.2001 do 16.10.2001
§ 1. Wyrok, nakaz karny, a także postanowienie zamykające drogę do wydania wyroku, w przedmiocie warunkowego umorzenia postępowania albo środka zabezpieczającego, oddalające wniosek o wznowienie postępowania oraz wydane na podstawie art. 420 § 1 lub 2, są nieważne z mocy samego prawa, jeżeli:

1) oskarżony nie podlegał orzecznictwu polskich sądów karnych,

2) w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona albo niezdolna do orzekania bądź podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 40 § 1 pkt 1-3 lub 6 oraz § 2 i 3,

3) orzeczenie zostało wydane pomimo to, że inne postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało już prawomocnie ukończone,

4) orzeczono karę, środek karny lub środek zabezpieczający nie znane ustawie,

5) orzeczenie zapadło z naruszeniem zasady większości głosów lub nie zostało podpisane przez którąkolwiek z osób biorących udział w jego wydaniu,

6) sąd orzekł w składzie nie znanym ustawie,

7) zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia, uniemożliwiająca jego wykonanie.

§ 2. Orzeczenie wydane przez sąd w sprawie o wykroczenie, pomimo braku podstaw do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym, nie jest z tego powodu nieważne.