Wszystkie wersje przepisu art. 9 USpłKredMieszk w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.01.2004

zmieniony przez
Dz.U. 2002.25.253
1. Środki przeznaczane przez kredytobiorcę na spłatę kredytów mieszkaniowych według zasad określonych w art. 7 i 8 zaliczane są w pierwszej kolejności na zmniejszenie zadłużenia z tytułu kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa skapitalizowanych odsetek od kredytów mieszkaniowych, w tym sposób oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych oraz tryb składania i rozpatrywania wniosków o zawieszenie spłaty kredytu, uwzględniając zapewnienie sprawności udzielania pomocy państwa w tym zakresie.

3. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, powinno określać w szczególności:

1) wzory formularzy rozliczeń,

2) szczegółowe zasady rozliczania przez banki środków wpłacanych przez kredytobiorców, o których mowa w art. 7, art. 8, art. 8a i art. 11 ust. 1, na spłatę kredytów mieszkaniowych,

3) szczegółowe zasady zawierania umów, o których mowa w art. 4 ust. 3, i ich zakres.
od 12.08.2002 do 31.12.2003

zmieniony przez
Dz.U. 2002.127.1090
1. Środki przeznaczane przez kredytobiorcę na spłatę kredytów mieszkaniowych według zasad określonych w art. 7 i 8 zaliczane są w pierwszej kolejności na zmniejszenie zadłużenia z tytułu kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa skapitalizowanych odsetek od kredytów mieszkaniowych, w tym sposób oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych oraz tryb składania i rozpatrywania wniosków o zawieszenie spłaty kredytu, uwzględniając zapewnienie sprawności udzielania pomocy państwa w tym zakresie.

3. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, powinno określać w szczególności:

1) wzory formularzy rozliczeń,

2) szczegółowe zasady rozliczania przez banki środków wpłacanych przez kredytobiorców, o których mowa w art. 7, art. 8, art. 8a i art. 11 ust. 1, na spłatę kredytów mieszkaniowych,

3) szczegółowe zasady zawierania umów, o których mowa w art. 4 ust. 3, i ich zakres.
od 01.01.2001 do 11.08.2002

zmieniony przez
Dz.U. 2000.122.1310
1. Środki przeznaczane przez kredytobiorcę na spłatę kredytów mieszkaniowych według zasad określonych w art. 7 i 8 zaliczane są w pierwszej kolejności na zmniejszenie zadłużenia z tytułu kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa skapitalizowanych odsetek od kredytów mieszkaniowych, w tym sposób oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych .

3. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, powinno określać:

1) (sreślony),

2) (sreślony),

3) organ uprawniony do prowadzenia rozliczeń, o których mowa w ust. 2,

4) wzory formularzy rozliczeń,

5) zasady i tryb przekazywania przez banki spłat zadłużenia z tytułu przejściowo wykupionych odsetek do budżetu państwa,

6) wysokość należnego bankom wynagrodzenia za administrowanie i egzekwowanie spłat zadłużenia, o których mowa w pkt 5,

7) szczegółowe zasady rozliczania przez banki środków wpłacanych przez kredytobiorców, o których mowa w art. 7, 8, 8a i 11 ust. 1, na spłatę kredytów mieszkaniowych,

8) upoważnienie dla Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast i ministra właściwego do spraw finansów publicznych do zawierania z bankami umów, określających w szczególności terminy przekazywania środków na przejściowy wykup odsetek i wykup odsetek skapitalizowanych oraz terminy przekazywania przez banki spłat zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek.
od 05.02.2000 do 31.12.2000
1. Środki przeznaczane przez kredytobiorcę na spłatę kredytów mieszkaniowych według zasad określonych w art. 7 i 8 zaliczane są w pierwszej kolejności na zmniejszenie zadłużenia z tytułu kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami.

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb rozliczeń z bankami z tytułu przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa odsetek od kredytów mieszkaniowych oraz z tytułu wykupienia ze środków budżetu państwa skapitalizowanych odsetek od kredytów mieszkaniowych, w tym wysokość oprocentowania kredytów i odsetek.

3. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 2, powinno określać:

1) wysokość oprocentowania kredytów objętych przejściowym wykupem odsetek,

2) wysokość i sposób oprocentowania odsetek przejściowo wykupionych, z zastrzeżeniem art. 10 ust. 3,

3) organ uprawniony do prowadzenia rozliczeń, o których mowa w ust. 2,

4) wzory formularzy rozliczeń,

5) zasady i tryb przekazywania przez banki spłat zadłużenia z tytułu przejściowo wykupionych odsetek do budżetu państwa,

6) wysokość należnego bankom wynagrodzenia za administrowanie i egzekwowanie spłat zadłużenia, o których mowa w pkt 5,

7) szczegółowe zasady rozliczania przez banki środków wpłacanych przez kredytobiorców, o których mowa w art. 7, 8, 8a i 11 ust. 1, na spłatę kredytów mieszkaniowych,

8) upoważnienie dla Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast i ministra właściwego do spraw finansów publicznych do zawierania z bankami umów, określających w szczególności terminy przekazywania środków na przejściowy wykup odsetek i wykup odsetek skapitalizowanych oraz terminy przekazywania przez banki spłat zadłużenia z tytułu przejściowego wykupienia odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek.