Wszystkie wersje przepisu art. 9 UNIK w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.06.2011

zmieniony przez
Dz.U. 2010.227.1482
Najwyższa Izba Kontroli może przedkładać:

1) właściwym wojewodom informacje o wynikach ważniejszych kontroli dotyczących działalności terenowych organów administracji rządowej,

2) właściwym wojewodom i organom jednostek samorządu terytorialnego informacje o wynikach ważniejszych kontroli dotyczących działalności samorządu terytorialnego.
od 19.01.1999 do 31.05.2011
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli przedkładają:

1)właściwym wojewodom informacje o wynikach ważniejszych kontroli dotyczących działalności terenowych organów administracji rządowej,

2)właściwym wojewodom, sejmikom samorządowym i organom stanowiącym jednostek samorządu terytorialnego informacje o wynikach ważniejszych kontroli dotyczących działalności samorządu terytorialnego.