Wszystkie wersje przepisu art. 7 UNIK w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.06.2011

zmieniony przez
Dz.U. 2010.227.1482
1. Najwyższa Izba Kontroli przedkłada Sejmowi:

1)analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej,

2)opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów,

3)informacje o wynikach kontroli zleconych przez Sejm lub jego organy,

4)informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz innych ważniejszych kontroli,

5)wnioski w sprawie rozpatrzenia przez Sejm określonych problemów związanych z działalnością organów wykonujących zadania publiczne,

6)wystąpienia zawierające wynikające z kontroli zarzuty, dotyczące działalności osób wchodzących w skład Rady Ministrów, kierujących urzędami centralnymi, Prezesa Narodowego Banku Polskiego i osób kierujących instytucjami, o których mowa w art. 4 ust. 1,

6a) analizę wykorzystania wynikających z kontroli wniosków dotyczących stanowienia lub stosowania prawa.

7) (uchylony).

1a. Najwyższa Izba Kontroli przedstawia Sejmowi coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.

2. Tryb wykonywania przez Najwyższą Izbę Kontroli obowiązków wobec Sejmu i jego organów określa regulamin Sejmu.
od 19.01.1999 do 31.05.2011
1. Najwyższa Izba Kontroli przedkłada Sejmowi:

1)analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej,

2)opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów,

3)informacje o wynikach kontroli zleconych przez Sejm lub jego organy,

4)informacje o wynikach kontroli przeprowadzonych na wniosek Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Rady Ministrów oraz innych ważniejszych kontroli,

5)wnioski w sprawie rozpatrzenia przez Sejm określonych problemów związanych z działalnością organów wykonujących zadania publiczne,

6)wystąpienia zawierające wynikające z kontroli zarzuty, dotyczące działalności osób wchodzących w skład Rady Ministrów, kierujących urzędami centralnymi, Prezesa Narodowego Banku Polskiego i osób kierujących instytucjami, o których mowa w art. 4 ust. 1,

7)sprawozdanie ze swej działalności w roku ubiegłym.

2. Tryb wykonywania przez Najwyższą Izbę Kontroli obowiązków wobec Sejmu i jego organów określa regulamin Sejmu.