Wszystkie wersje przepisu art. 34 UNIK w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 02.06.2012

zmieniony przez
Dz.U. 2010.227.1482
1. Jednostka kontrolowana ma prawo do uzyskania zwrotu kosztów wynagrodzenia dla pracowników jednostki kontrolowanej uczestniczących w postępowaniu kontrolnym prowadzonym w dniach wolnych od pracy i poza godzinami pracy oraz kosztów związanych z korzystaniem przez kontrolera z urządzeń technicznych i środków transportu jednostki kontrolowanej.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, są pokrywane z budżetu Najwyższej Izby Kontroli.

3. Kierownik jednostki kontrolowanej składa, do dyrektora właściwej jednostki kontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, pod rygorem utraty roszczenia, umotywowany wniosek o pokrycie poniesionych kosztów, o których mowa w ust. 1.
od 19.01.1999 do 01.06.2012
1. Z budżetu Najwyższej Izby Kontroli pokrywane są:

1)wynagrodzenia dla pracowników jednostki kontrolowanej uczestniczącej w postępowaniu kontrolnym prowadzonym w dniach wolnych od pracy i poza godzinami pracy,

2)udokumentowane koszty związane z korzystaniem przez kontrolera z urządzeń technicznych i środków transportu jednostki kontrolowanej.

2. Kierownik jednostki kontrolowanej składa wniosek o pokrycie należności, o których mowa w ust. 1, przed podpisaniem protokołu kontroli lub odmową jego podpisania, pod rygorem utraty roszczenia.