Wszystkie wersje przepisu art. 17 UNIK w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 15.03.2007

zmieniony przez
Dz.U. 2006.218.1592
1. Sejm odwołuje Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, jeżeli:

1)zrzekł się on stanowiska,

2)uzna, że stał się on trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek choroby,

3)został on skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa,

3a) złożył on niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu,

4)Trybunał Stanu orzekł w stosunku do niego zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych.

2. Do odwołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli stosuje się odpowiednio przepisy art. 14.
od 19.01.1999 do 14.03.2007
1. Sejm odwołuje Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, jeżeli:

1)zrzekł się on stanowiska,

2)uzna, że stał się on trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek choroby,

3)został on skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnienie przestępstwa,

4)Trybunał Stanu orzekł w stosunku do niego zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych.

2. Do odwołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli stosuje się odpowiednio przepisy art. 14.