Wszystkie wersje przepisu art. 9 URachunk w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.01.2002

zmieniony przez
Dz.U. 2000.113.1186
Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej.
od 27.07.2000 do 31.12.2001
Księgi rachunkowe prowadzi się, a sprawozdania finansowe sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej.