Wszystkie wersje przepisu art. 63a URachunk w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.01.2009

zmieniony przez
Dz.U. 2008.63.393
W przypadku trwałej utraty wartości udziałów w jednostkach podporządkowanych, ustalona na dzień nabycia udziałów wartość firmy lub ujemna wartość firmy podlega odpisaniu na wynik finansowy odpowiednio w kwocie równej różnicy pomiędzy dotychczasową wartością udziałów a ich wartością ustaloną po uwzględnieniu trwałej utraty wartości.
od 01.01.2002 do 31.12.2008

zmieniony przez
Dz.U. 2000.113.1186
Metody praw własności, o której mowa w art. 62 i 63, nie stosuje się odpowiednio w przypadkach określonych w art. 57 ust. 1 oraz można nie stosować odpowiednio w przypadkach określonych w art. 58.