Wszystkie wersje przepisu art. 44 URachunk w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 18.06.2009

zmieniony przez
Dz.U. 2009.42.341
1. W zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji na wynik finansowy netto składają się:

1)wynik techniczny ubezpieczeń,

2)różnica między przychodami a kosztami z działalności lokacyjnej nie zaliczana do wyniku technicznego ubezpieczeń,

3)różnica między pozostałymi przychodami a pozostałymi kosztami,

4)wynik operacji nadzwyczajnych,

5)obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wynik techniczny ubezpieczeń stanowi różnicę między przychodami ze składek, pozostałymi przychodami technicznymi a wypłaconymi odszkodowaniami, świadczeniami i zmianami rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, z uwzględnieniem udziału reasekuratorów w składce, odszkodowaniach i zmianach stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, oraz kosztami działalności ubezpieczeniowej i pozostałymi kosztami technicznymi. W przypadku gdy:

1) przychody z lokat przeznaczone są zgodnie z odrębnymi przepisami na zwiększenie rezerw,

2) zakład ubezpieczeń prowadzący działalność ubezpieczeniową w dziale ubezpieczeń na życie lub zakład reasekuracji prowadzący działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń na życie inwestują łącznie środki własne i środki stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

3. Na różnicę między pozostałymi przychodami a pozostałymi kosztami składa się w szczególności różnica między:

1)pozostałymi przychodami finansowymi a pozostałymi kosztami finansowymi,

2)pozostałymi przychodami operacyjnymi a pozostałymi kosztami operacyjnymi,

3)przychodami a kosztami z tytułu pełnienia czynności komisarza awaryjnego.

4. Do wyniku operacji nadzwyczajnych stosuje się przepis art. 42 ust. 4.
od 01.01.2002 do 17.06.2009

zmieniony przez
Dz.U. 2000.113.1186
1. W zakładach ubezpieczeń na wynik finansowy netto składają się:

1)wynik techniczny ubezpieczeń,

2)różnica między przychodami a kosztami z działalności lokacyjnej nie zaliczana do wyniku technicznego ubezpieczeń,

3)różnica między pozostałymi przychodami a pozostałymi kosztami,

4)wynik operacji nadzwyczajnych,

5)obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego, którego podatnikiem jest jednostka, i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wynik techniczny ubezpieczeń stanowi różnicę między przychodami ze składek, pozostałymi przychodami technicznymi a wypłaconymi odszkodowaniami, świadczeniami i zmianami rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, z uwzględnieniem udziału reasekuratorów w składce, odszkodowaniach i zmianach stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych, oraz kosztami działalności ubezpieczeniowej i pozostałymi kosztami technicznymi. W przypadku gdy:

1)przychody z lokat przeznaczone są zgodnie z odrębnymi przepisami na zwiększenie rezerw,

2)zakład ubezpieczeń prowadzący działalność w dziale ubezpieczeń na życie inwestuje łącznie środki własne i środki stanowiące pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych

- to przychody i koszty działalności lokacyjnej wykazuje się w technicznym rachunku ubezpieczeń.

3. Na różnicę między pozostałymi przychodami a pozostałymi kosztami składa się w szczególności różnica między:

1)pozostałymi przychodami finansowymi a pozostałymi kosztami finansowymi,

2)pozostałymi przychodami operacyjnymi a pozostałymi kosztami operacyjnymi,

3)przychodami a kosztami z tytułu pełnienia czynności komisarza awaryjnego.

4. Do wyniku operacji nadzwyczajnych stosuje się przepis art. 42 ust. 4.
od 27.07.2000 do 31.12.2001
1. U ubezpieczycieli na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy netto (zysk/strata) składają się:

1)wynik techniczny ubezpieczeń,

2)różnica między innymi przychodami operacyjnymi a innymi kosztami operacyjnymi,

3)wynik na operacjach nadzwyczajnych,

4)obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych i płatności z nim zrównanych na podstawie odrębnych przepisów.

2. Wynik techniczny ubezpieczeń stanowi różnicę między należnymi przychodami ze składek a wypłaconymi świadczeniami i zmianami stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na pokrycie przyszłych świadczeń (z uwzględnieniem udziału reasekuratorów w przychodach ze składek i wypłatach świadczeń) oraz kosztami działalności ubezpieczeniowej. Jeżeli wyniki finansowe lokaty funduszu ubezpieczeniowego są:

1)wkalkulowane w składkę jako jej obniżenie,

2)uwzględniane przy obliczaniu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych metodami matematycznymi,

3)rozliczane z ubezpieczonym stosownie do umów ubezpieczenia

-to przychody z tych lokat i koszty ich obsługi, łącznie z wynikiem ze sprzedaży lokat, wpływają na wynik techniczny ubezpieczeń.

3. Na różnicę między innymi przychodami operacyjnymi a innymi kosztami operacyjnymi składa się w szczególności różnica między:

1)przychodami z lokat rzeczowych i finansowych a kosztami ich obsługi, łącznie z wynikiem ze sprzedaży lokat w części, w której nie wpływa ona na wynik techniczny ubezpieczeń,

2)przychodami i kosztami z tytułu pełnienia czynności komisarza awaryjnego,

3)zrealizowanymi pozostałymi przychodami operacyjnymi a poniesionymi pozostałymi kosztami operacyjnymi.

4. Do wyniku na operacjach nadzwyczajnych stosuje się przepisy art. 42 ust. 4.