Wszystkie wersje przepisu art. 12 UOchrPrzeciwpoż w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 10.02.2009

zmieniony przez
Dz.U. 2009.11.59
Minister właściwy do spraw wewnętrznych pełni nadzór nad funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego i systemu powiadamiania ratunkowego.
od 01.01.1999 do 09.02.2009
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiada za realizację polityki państwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz pełni nadzór nad funkcjonowaniem krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.