Wszystkie wersje przepisu art. 59 UPDOsF w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.01.2003

zmieniony przez
Dz.U. 2002.141.1182
WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH

PozycjaStawka %Symbol KŚT (grupa lub podgrupa, lub rodzaj)Nazwa środków trwałychPowiązanie z KRŚT
12345
011,511Budynki mieszkalne15, 16

122Lokale mieszkalne
2,510Budynki niemieszkalne10,11,12
13,14,15
17,18,19

110Z rodzaju 110 placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy opieki społecznej bez opieki medycznej154
159

121Lokale niemieszkalne
4,5102Podziemne garaże i zadaszone parkingi oraz budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże)227
293
104Zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne, zbiorniki i komory podziemne (z wyłączeniem budynków magazynowych i naziemnych)200
202
203
205
209
220
221
222
10103Kioski towarowe o kubaturze poniżej 500 m3125
- trwale związane z gruntem

109Domki kempingowe, budynki zastępcze169
- trwale związane z gruntem198

010Plantacje wikliny001
022,5224Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji, doków stałych zalądowionych, wałów i grobli250

251

253

254

255

259

293

297

21Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania wód, z wyjątkiem studni wierconych256

290Budowle sportowe i rekreacyjne, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych28

291Wieże przeciwpożarowe291

225Melioracje podstawowe01

226Melioracje szczegółowe01
4,52Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych2
10211Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych651

221Urządzenia zabezpieczające ruch pociągów680
14202Z rodzaju 202 wieże ekstrakcyjne507
20200Z rodzaju 200 wieże wiertnicze, wieżomaszty510
0373Kotły i maszyny energetyczne3
14323Silniki spalinowe na paliwo lekkie323

324Silniki spalinowe na paliwo ciężkie324

325Silniki spalinowe na paliwo gazowe325

326Silniki powietrzne326

343Z rodzaju 343 zespoły elektroenergetyczne przenośne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie343

344Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie344

349Reaktory jądrowe349
047431431 - 0 filtry (prasy) błotniarki431


431 - 4 cedzidła mechaniczne

450Piece do przerobu surowców (z wyjątkiem 450 - 50 piece do przerobu surowca wielokomorowe)450

451Piece do przetwarzania paliw (z wyjątkiem 451 - 0 piece koksownicze)451

454Piece do wypalania tunelowe454

475Aparaty bębnowe475
477Suszarki komorowe: 477-0 do 4 oraz 477-6 do 8477
104Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania4
1441Obrabiarki do metali40,41

44Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów44

46Aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem rodzaju 465 i 469-0)46

47Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów materiałowych (z wyjątkiem rodzaju 474, 475, 477-0 do 4 i 6-8 oraz 479-0)47
18449Z rodzaju 449-90 urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów elektryczne i przepływomierze składowe do cieczy i paliw płynnych449

465Z rodzaju 465 wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody465

469469-0 chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu469

474Kolumny nitracyjne i denitracyjne474

479479-0 odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu479

481Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym481

482Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym482

484484-0 urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowego484


Z rodzaju 484-1 wytwornice acetylenowe przenośne wysokiego ciśnienia,


484-3 zgrzewarki oporowe i tarcicowe


Z rodzaju 484-6 urządzenia do metalizacji natryskowej i do natryskiwania tworzywami sztucznymi

490Maszyny i urządzenia do przygotowywania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne490

492Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami492

493Z rodzaju 493 roboty przemysłowe493
20434434-01 maszyny do zamykania słoi434


Z rodzaju 434-02 maszyny do zamykania puszek

465Wymienniki przeponowe rurowe sklasyfikowane jako chłodnice kwasu siarkowego465
30491Zespoły komputerowe491
057506506-1 i 506-2 aparaty do rektyfikacji powietrza506

507507-2 i 507-3 krystalizatory507


507-4 komory potne

548548-0 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego548

583583-0 koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla583


583-1 koparki w piaskowniach przemysłu węglowego
10512Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych512

513Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i węgla513

514514-0 maszyny i urządzenia aglomerowni514


514-1 maszyny i urządzenia wielkopiecowe


514-2 maszyny i urządzenia hutnicze stalowni


Z rodzaju 514-3 do 6 nożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy


514-9 inne maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze

520Z rodzaju 520 maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego:520


520-0 i 520-1 traki ramowe i tarczowe


520-2 cyrkulaki


520-3 szlifierki


520-4 tokarki i wiertarki do kamienia


520-5 kombajny do robót przygotowawczych

523Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego523

525525-31 autoklawy525

529Z rodzaju 529 maszyny i urządzenia do produkcji materiałów budowlanych:529


529-81 do produkcji elementów z lastryko


529-82 do produkcji sztucznego kamienia

56Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych56

582Z rodzaju 582-1 pojemniki do bitumu stalowe powyżej 20.000 l pojemności oraz z rodzaju 582-2 odśnieżarki o mocy silników powyżej 120 KM582
1450Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego50

517Maszyny i urządzenia torfiarskie517

52Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych52

53Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych53

54Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny i aparaty papiernicze i poligraficzne54

55Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz do obróbki skóry i produkcji z niej55

561561-6 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napoi561

568Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piekarniczego (z wyjątkiem 568-40 do 48)568

57Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych57

59Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej59
18505505-1 piece prażalnicze fluidezyjne505

51Maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne51

58Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych58
20506506-3 odgazowywacze506

510Maszyny i urządzenia wiertnicze510

511Obudowy zmechanizowane511

518Z rodzaju 518 aparaty i urządzenia do:518


518-01 pomiarów magnetycznych


518-02 pomiarów geologicznych


518-03 pomiarów sejsmicznych i radiometrycznych


518-1 elektrycznego profilowania odwiertów, karotażu gazowego, perforacji otworów wiertniczych

535Z rodzaju 535-0 aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego i maszyny do redukcyjnych, próżniowych i specjalnych wytopów metali535


Z rodzaju 535-1 maszyny do produkcji węglanów i past emulsyjnych


Z rodzaju 535-7 urządzenia do produkcji półprzewodników

579579-000 dystrybutory579


579-003 młynki młotkowe


579-01 maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych na mąkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne


579-09 inne maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych

580Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych580

581Maszyny do robót budowlanych581

582582-3 szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg582
25501501-0 aparaty szklane i porcelanowe do destylacji501


501-1 porcelanowe młyny kulowe

511Maszyny górnicze, z wyłączeniem obudów zmechanizowanych511

524Z rodzaju 524 piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu524

571571-8 autoklawy do hydrolizy571


571-30 i 571-31 neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hydrolizatory betonowe lub murowane

581581-2 wibratory581


581-4 wibromłoty oraz z rodzaju 581-3 zacieraczki do tynku
064,5600Zbiorniki naziemne ceglane600

601Zbiorniki naziemne betonowe (z wyjątkiem z wykładziną chemoodporną dla kwasu ponitracyjnego)601

623623-7 urządzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach WN623

641Z rodzaju 641-7 wyciągi kopalniane (bez wyciągów przy głębieniu szybów)641

648Towarowe kolejki linowe i dźwignie linowe648

657Akumulatory hydrauliczne657

660Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane660
106Urządzenia techniczne6
1861Z podgrupy 61 urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej przewoźna610do 615

641Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki (z wyjątkiem rodzaju 641-63 oraz z rodzaju 641-7 wyciągniki kopalniane łącznie z wyciągami przy głębieniu szybów, a także wyciągi kolei i kolejek linowych)641

662662-1 projektory przenośne 16 mm i 35 mm662

681Kontenery681
20629Telefony komórkowe629

669Kasy fiskalne i rejestrujące (z wyjątkiem zaliczonych do poz. 04 - zespoły komputerowe)669

633Baterie akumulatorów elektrycznych stacjonarnych633

634Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych634

662662-5 ekrany kinowe662

644644-0 do 4 przenośniki w kopalniach i zakładach przetwórczych rud i węgla644

664Z rodzaju 664 urządzenia do przeprowadzania badań technicznych664
25644644-0 przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie644
07770Kolejowy tabor szynowy naziemny70

71Kolejowy tabor szynowy podziemny71

72Tramwajowy tabor szynowy72

73Pozostały tabor szynowy naziemny73

77Tabor pływający77
14700700-7 drezyny i przyczepy do drezyn700-7
710710-01 lokomotywy akumulatorowe710 do 03
710-02 i 710-03 lokomotywy ognioszczelne i typu "Karlik"710-02 i 710-03
710-10 do 14 wozy kopalniane710-10 do 14

770770-13 kontenerowce770-13

773773-1010 wodoloty773-1010

780Samoloty780

781Śmigłowce781

743Samochody specjalne743

745Z rodzaju 745 trolejbusy i samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym745

746Ciągniki746

747Naczepy747

748Przyczepy748
750
751
752
753
754

76Pozostały tabor bezszynowy (wózki jezdniowe akumulatorowe, widłowe i inne wózki jezdniowe)76
18745Z rodzaju 745 pozostałe samochody o napędzie elektrycznym745

783Balony783

788Inne środki transportu lotniczego788

79Środki transportu pozostałe
20740Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe740

741Samochody osobowe741

742Samochody ciężarowe742

744Autobusy i autokary744

782Szybowce782
0810805Z rodzaju 805 wyposażenie kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych oraz instrumenty muzyczne805

806Kioski, budki, baraki, domki kempingowe - niezwiązane trwale z gruntem806
14803803-0 do 1 maszyny biurowe803


803-30 dalekopisy do maszyn matematycznych
208Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie8
25801801-0 elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych801

802802-0 aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii802

804Z rodzaju 804 wyposażenie cyrkowe804


Objaśnienia:

1. Za pogorszone warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy, uważa się używanie tych środków trwałych pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu.

2. Za złe warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy, uważa się używanie tych środków trwałych pod wpływem niszczących środków chemicznych, a zwłaszcza gdy służą one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu żrących środków chemicznych. Dotyczy to również przypadków silnego działania na budynek lub budowlę niszczących środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu.

3. Przez maszyny, urządzenia i środki transportu wymagające szczególnej sprawności technicznej, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 2 ustawy, rozumie się te obiekty, które używane są w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie.

4. Przez maszyny i urządzenia grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 3 ustawy, rozumie się maszyny, urządzenia i aparaturę, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną.
od 01.01.2001 do 31.12.2002

zmieniony przez
Dz.U. 2000.104.1104
WYKAZ ROCZNYCH STAWEK AMORTYZACYJNYCH

PozycjaStawka %Symbol KŚT (grupa lub podgrupa, lub rodzaj)Nazwa środków trwałychPowiązanie z KRŚT 91
12345
011,511 z wyjątkiem wymienionych w poz. 02Budynki mieszkalne15,16
122Lokale mieszkalne
022,510 z wyjątkiem wymienionych w poz. 03 i 05Budynki niemieszkalne10,11,12, 13,14,15, 17,18,19
110Z rodzaju 110 domy dziecka, domy opieki społecznej bez opieki medycznej154 159
121Lokale niemieszkalne
224Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji, doków stałych zalądowionych, wałów i grobli250 251
253
254
255
259
293
297
21 z wyjątkiem wymienionych w poz. 03 i 05Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania wód, z wyjątkiem studni wierconych256
290Budowle sportowe i rekreacyjne, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych28
291Wieże przeciwpożarowe291
225Melioracje podstawowe01
226Melioracje szczegółowe01
034,5102Podziemne garaże i zadaszone parkingi oraz budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże)227 293
104Zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne, zbiorniki i komory podziemne (z wyłączeniem budynków magazynowych naziemnych)200
202
203
205
209
220
221
222
2 z wyjątkiem wymienionych w poz. 02, 05,Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych2
06 i 08

600Zbiorniki naziemne ceglane600
601Zbiorniki naziemne betonowe (z wyjątkiem z wykładziną chemoodporną dla kwasu ponitracyjnego)601
623623-7 urządzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach WN623
641Z rodzaju 641-7 wyciągi kopalniane (bez wyciągów przy głębieniu szybów)641
648Towarowe kolejki linowe i dźwignie linowe648
657Akumulatory hydrauliczne657
660Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane660
047,03 z wyjątkiem wymienionych w poz. 06Kotły i maszyny energetyczne3
431431-0 filtry (prasy) błotniarki431

431-4 cedzidła mechaniczne
450Piece do przerobu surowców (z wyjątkiem 450-50 piece do przerobu surowca wielokomorowe)450
451Piece do przetwarzania paliw (z wyjątkiem 451-0 piece koksownicze)451
454Piece do wypalania tunelowe454
475Aparaty bębnowe475
477Suszarki komorowe: 477-0 do 4 oraz 477-6 do 8477
506506-1 i 506-2 aparaty do rektyfikacji powietrza506
507507-2 i 507-3 krystalizatory507

507-4 komory potne
548548-0 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego548
583583-0 koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla583

583-1 koparki w piaskowniach przemysłu węglowego
70Kolejowy tabor szynowy naziemny70
71Kolejowy tabor szynowy podziemny71
72Tramwajowy tabor szynowy72
73Pozostały tabor szynowy naziemny73
77 z wyjątkiem wymienionych w poz. 06 i 08Tabor pływający77
0510,0103Kioski towarowe o kubaturze poniżej 500 m3 - trwale związane z gruntem125
109Domki kempingowe, budynki zastępcze - trwale związane z gruntem169 198
211Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych651
221Urządzenia zabezpieczające ruch pociągów680
4 z wyjątkiem wymienionych w poz. 04, 06, 07, 08 i 10Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania4
512Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych512
513Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i węgla513
514514-0 maszyny i urządzenia aglomerowni514

514-1 maszyny i urządzenia wielkopiecowe

514-2 maszyny i urządzenia hutnicze stalowni

Z rodzaju 514-3 do 6 nożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy

514-9 inne maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze
520Z rodzaju 520 maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego:520

520-0 i 520-1 traki ramowe i tarczowe

520-2 cyrkularki

520-3 szlifierki

520-4 tokarki i wiertarki do kamienia

520-5 kombajny do robót przygotowawczych
523Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego523
525525-31 autoklawy525
529Z rodzaju 529 maszyny i urządzenia do produkcji materiałów budowlanych:529

529-81 do produkcji elementów z lastryko

529-82 do produkcji sztucznego kamienia
56 z wyjątkiem wymienionych w poz. 06Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych56
582Z rodzaju 582-1 pojemniki do bitumu stalowe powyżej 20.000 l pojemności oraz z rodzaju 582-2 odśnieżarki o mocy silników powyżej 120 KM582
6 z wyjątkiem wymienionych w poz. 03, 07, 08 i 09Urządzenia techniczne6
805Z rodzaju 805 wyposażenie kin, teatrów, placówek kulturalno- oświatowych oraz instrumenty muzyczne805
806Kioski, budki, baraki, domki kempingowe - nie związane trwale z gruntem806
010Plantacje wikliny001
0614,0202Z rodzaju 202 wieże ekstrakcyjne507
323Silniki spalinowe na paliwo lekkie323
324Silniki spalinowe na paliwo ciężkie324
325Silniki spalinowe na paliwo gazowe325
326Silniki powietrzne326
343Z rodzaju 343 zespoły elektroenergetyczne przenośne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie343
344Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie344
349Reaktory jądrowe349
41Obrabiarki do metali40,41
44Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów44
46Aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem rodzaju 465 i 469-0)46
47Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów materiałowych (z wyjątkiem rodzaju 474, 475, 477-0 do 4 i 6-8 oraz 479-0)47
50 z wyjątkiem wymienionych w poz. 04, 07, 08 i 09Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego50
517Maszyny i urządzenia torfiarskie517
52 z wyjątkiem wymienionych w poz. 05 i 09Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych52
53 z wyjątkiem wymienionych w poz. 08Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych53
54 z wyjątkiem wymienionych w poz. 04Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny i aparaty papiernicze i poligraficzne54
55Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz do obróbki skóry i produkcji wyrobów z niej55
561561-6 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napoi561
568Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piekarniczego (z wyjątkiem 568-40 do 48)568
57 z wyjątkiem wymienionych w poz. 08 i 09Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych57
59Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej59
700700-7 drezyny i przyczepy do drezyn700-7
710710-01 lokomotywy akumulatorowe710-01 do 03

710-02 i 710-03 lokomotywy ognioszczelne i typu "Karlik"710-02 i 710-03

710-10 do 14 wozy kopalniane710-10 do 14
770770-13 kontenerowce770-13
773773-1010 wodoloty773-1010
780Samoloty780
781Śmigłowce781
743Samochody specjalne743
745Z rodzaju 745 trolejbusy i samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym745
746Ciągniki746
747Naczepy747
748Przyczepy748
75Tabor konny750
751
752
753
754


76Pozostały tabor bezszynowy (wózki jezdniowe akumulatorowe, widłowe i inne wózki jezdniowe)76


803803-0 do 1 maszyny biurowe803803-30 dalekopisy do maszyn matematycznych
0718,0449Z rodzaju 449-90 urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów elektryczne i przepływomierze składowe do cieczy i paliw płynnych449
465Z rodzaju 465 wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody465
469469-0 chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu469
474Kolumny nitracyjne i denitracyjne474
479479-0 odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu479
481Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym481
482Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym482
484484-0 urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowego484

Z rodzaju 484-1 wytwornice acetylenowe przenośne wysokiego ciśnienia,

484-3 zgrzewarki oporowe i tarcicowe

Z rodzaju 484-6 urządzenia do metalizacji natryskowej i do natryskiwania tworzywami sztucznymi
490Maszyny i urządzenia do przygotowywania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne490
492Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami492
493Z rodzaju 493 roboty przemysłowe493
505505-1 piece prażalnicze fluidyzacyjne do produkcji kwasu siarkowego505
51 z wyjątkiem wymienionych w poz. 05, 06, 08 i 09Maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne51
58 z wyjątkiem wymienionych w poz. 04, 05, 08 i 09Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych58
61Z podgrupy 61 urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej przewoźna610 do 615
641Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki (z wyjątkiem rodzaju 641-63 oraz z rodzaju 641-7 wyciągi kopalniane łącznie z wyciągami przy głębieniu szybów, a także wyciągi kolei i kolejek linowych)641
662662-1 projektory przenośne 16 mm i 35 mm662
681Kontenery681
745 z wyjątkiem wymienionych w poz. 06Z rodzaju 745 pozostałe samochody o napędzie elektrycznym745
783Balony783
788Inne środki transportu lotniczego788
79Środki transportu pozostałe
0820,0200Z rodzaju 200 wieże wiertnicze, wieżomaszty510
434434-01 maszyny do zamykania słoi434

Z rodzaju 434-02 maszyny do zamykania puszek
465Wymienniki przeponowe rurowe sklasyfikowane jako chłodnice kwasu siarkowego465
506506-3 odgazowywacze506
510Maszyny i urządzenia wiertnicze510
511Obudowy zmechanizowane511
518Z rodzaju 518 aparaty i urządzenia do:518

518-01 pomiarów magnetycznych

518-02 pomiarów geoelektrycznych

518-03 pomiarów sejsmicznych i radiometrycznych

518-1 elektrycznego profilowania odwiertów, karotażu gazowego, perforacji otworów wiertniczych
535Z rodzaju 535-0 aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego i maszyny do redukcyjnych, próżniowych i specjalnych wytopów metali535

Z rodzaju 535-1 maszyny do produkcji węglanów i past emulsyjnych

Z rodzaju 535-7 urządzenia do produkcji półprzewodników
579579-000 dystrybutory579

579-003 młynki młotkowe

579-01 maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych na mąkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne

579-09 inne maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych
580Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych580
581 z wyjątkiem wymienionych w poz. 09Maszyny do robót budowlanych581
582582-3 szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg582
629Telefony komórkowe629
669Kasy fiskalne i rejestrujące (z wyjątkiem zaliczonych do poz. 10 - zespoły komputerowe)669
633Baterie akumulatorów elektrycznych stacjonarnych633
634Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych634
662662-5 ekrany kinowe662
644644-0 do 4 przenośniki w kopalniach i zakładach przetwórczych rud i węgla644
664Z rodzaju 664 urządzenia do przeprowadzania badań technicznych664
740Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe740
741Samochody osobowe741
742 z wyjątkiem wymienionych w poz. 06Samochody ciężarowe742
744Autobusy i autokary744
782Szybowce782
8 z wyjątkiem wymienionych w poz. 05, 06 i 09Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie8
0925,0501501-0 aparaty szklane i porcelanowe do destylacji501

501-1 porcelanowe młyny kulowe
511Maszyny górnicze, z wyłączeniem obudów zmechanizowanych511
524Z rodzaju 524 piece do trampowania głowic "Hagera" oraz piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu524
571571-8 autoklawy do hydrolizy571

571-30 i 571-31 neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hydralizatory betonowe lub murowane
581581-2 wibratory581

581-4 wibromłoty oraz z rodzaju 581-3 zacieraczki do tynku
644644-0 przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie w kopalniach węgla644
801801-0 elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych801
802802-0 aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii802
804Z rodzaju 804 wyposażenie cyrkowe804
1030,0491Zespoły komputerowe491


Objaśnienia

1. Za pogorszone warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 1 lit.a) ustawy, uważa się używanie tych środków trwałych pod ciągłym działaniem wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu.

2. Za złe warunki używania budynków i budowli, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 1 lit. b) ustawy, uważa się używanie tych środków trwałych pod wpływem niszczących środków chemicznych, a zwłaszcza gdy służą one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu żrących środków chemicznych. Dotyczy to również przypadków silnego działania na budynek lub budowlę niszczących środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu.

3. Przez maszyny, urządzenia i środki transportu wymagające szczególnej sprawności technicznej, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 2 ustawy, rozumie się te obiekty, które używane są w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane w warunkach terenowych, w warunkach leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie.

4. Przez maszyny i urządzenia grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji środków trwałych (KŚT), poddane szybkiemu postępowi technicznemu, o których mowa w art. 22i ust. 2 pkt 3 ustawy, rozumie się maszyny, urządzenia i aparaturę, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostałą aparaturę naukowo-badawczą i doświadczalno-produkcyjną