Wszystkie wersje przepisu art. 42b UPDOsF w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.01.2004

zmieniony przez
Dz.U. 2003.202.1956
(uchylony).
od 01.01.2002 do 31.12.2003

zmieniony przez
Dz.U. 2001.134.1509
W celu ułatwiania płatnikom przekazywania:

1) informacji, o których mowa w art. 34 ust. 8, art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 42a,

2) rocznego obliczenia podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 i art. 37 ust. 1,

minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, tryb sporządzania informacji i rocznego obliczenia podatku z wykorzystaniem masowych form transmisji danych; rozporządzenie to powinno zawierać w szczególności: format zapisu danych na nośniku cyfrowym, program sprawdzający zgodność danych ze specyfikacją formatu oraz wzór dokumentu, przy którym będą przekazywane nośniki cyfrowe do urzędu skarbowego.
od 01.01.2001 do 31.12.2001

zmieniony przez
Dz.U. 2000.104.1104
W celu ułatwiania płatnikom przekazywania:

1) informacji, o których mowa w art. 34 ust. 8, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 3 oraz art. 42a,

2) rocznego obliczenia podatku, o którym mowa w art. 34 ust. 7 i art. 37 ust. 1,

minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, tryb sporządzania informacji i rocznego obliczenia podatku z wykorzystaniem masowych form transmisji danych; rozporządzenie to powinno zawierać w szczególności: format zapisu danych na nośniku cyfrowym, program sprawdzający zgodność danych ze specyfikacją formatu oraz wzór dokumentu, przy którym będą przekazywane nośniki cyfrowe do urzędu skarbowego.