Wszystkie wersje przepisu art. 4 UPDOsF w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.01.2003

zmieniony przez
Dz.U. 2002.141.1182
(skreślony).
od 01.01.1997 do 31.12.2002
Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania lub pobytu w rozumieniu art. 3 ust. 1, oraz osoby określone w art. 3 ust. 2 podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów z pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego lub stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, oraz od innych dochodów osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).