Wszystkie wersje przepisu art. 11a UPDOsF w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 01.01.2009

zmieniony przez
Dz.U. 2008.209.1316
Przepisy art. 11 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio do wyrażonych w walutach obcych kwot uprawniających do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku i obniżenia podatku oraz do podatku wyrażonego w walutach obcych.
od 01.01.2007 do 31.12.2008

zmieniony przez
Dz.U. 2006.217.1588
Do podatku wyrażonego w walutach obcych stosuje się odpowiednio art. 11 ust. 3 i 4.