Wszystkie wersje przepisu art. 23 UUbezpSpołRol w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 02.05.2004

zmieniony przez
Dz.U. 2004.91.873
(uchylony).
od 01.09.1999 do 01.05.2004
Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w porozumieniu z Ministrami Pracy i Polityki Socjalnej oraz Zdrowia i Opieki Społecznej, w drodze rozporządzenia, określa szczegółowe zasady:

1)ustalania długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,

2)określania długości okresów, na jakie przyznaje się rentę inwalidzką rolniczą jako rentę okresową,

3)przeprowadzania badań kontrolnych w przypadku pobierania takiej renty.