Wszystkie wersje przepisu art. 4b PrAdwokat w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 25.03.2009

zmieniony przez
Dz.U. 2009.37.286
1. Adwokat nie może wykonywać zawodu:

1)jeżeli pozostaje w stosunku pracy,

2) (uchylony),

3)jeżeli został uznany za trwale niezdolnego do wykonywania zawodu,

4)jeżeli został ubezwłasnowolniony,

5)w razie orzeczenia kary zawieszenia w czynnościach zawodowych albo tymczasowego zawieszenia w wykonywaniu czynności zawodowych.

2. (uchylony).

3. Zakaz przewidziany w ust. 1 pkt 1 nie dotyczy pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych.
od 18.08.2000 do 24.03.2009
1. Adwokat nie może wykonywać zawodu:

1)jeżeli pozostaje w stosunku pracy,

2)jeżeli jego małżonek pełni funkcje sędziowskie, prokuratorskie lub w okręgu izby adwokackiej - w organach dochodzeniowo-śledczych,

3)jeżeli został uznany za trwale niezdolnego do wykonywania zawodu,

4)jeżeli został ubezwłasnowolniony,

5)w razie orzeczenia kary zawieszenia w czynnościach zawodowych albo tymczasowego zawieszenia w wykonywaniu czynności zawodowych.

2. Adwokat nie może wykonywać zawodu w okręgu tej izby, w której spokrewniona z nim osoba do drugiego stopnia lub spowinowacona z nim w pierwszym stopniu pełni funkcje wymienione w ust. 1 pkt 2.

3. Zakaz przewidziany w ust. 1 pkt 1 nie dotyczy pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych.