Wszystkie wersje przepisu art. 3 PrAdwokat w systemie

Okres obowiązywania: Tekst przepisu:
od 09.06.2007

zmieniony przez
Dz.U. 2007.80.540
1. Zadaniem samorządu zawodowego adwokatury jest:

1)tworzenie warunków do wykonywania ustawowych zadań adwokatury,

2)reprezentowanie adwokatury i ochrona jej praw,

3)sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o wykonywaniu zawodu adwokata,

4)doskonalenie zawodowe adwokatów i kształcenie aplikantów adwokackich,

5)ustalanie i krzewienie zasad etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie,

6)sprawowanie zarządu majątkiem samorządu adwokackiego i rozporządzanie nim.

2. Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór nad działal­nością samorządu w zakresie i formach określonych ustawą.
od 18.08.2000 do 08.06.2007
Zadaniem samorządu zawodowego adwokatury jest:

1)tworzenie warunków do wykonywania ustawowych zadań adwokatury,

2)reprezentowanie adwokatury i ochrona jej praw,

3)sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów o wykonywaniu zawodu adwokata,

4)doskonalenie zawodowe adwokatów i kształcenie aplikantów adwokackich,

5)ustalanie i krzewienie zasad etyki zawodowej oraz dbałość o ich przestrzeganie,

6)sprawowanie zarządu majątkiem samorządu adwokackiego i rozporządzanie nim.