poprzednie przepisy

art. 81
1. W celu wyliczenia na 2005 r. części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw, o której mowa w art. 24 ust. 1, oraz wpłat określonych w art. 31 przyjmuje się dochody podatkowe województwa, o których mowa w art. 24 ust. 3, wykazane w sprawozdaniach oraz informacjach sporządzonych za 2003 r. na podstawie odrębnych przepisów, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zwiększa się do kwoty wynikającej ze wskaźnika udziału województw we wpływach z tego podatku w wysokości 11,90 %.
art. 24 UDochJednSamTer

art. 31 UDochJednSamTer

art. 82
1. W 2004 r. kwotę, stanowiącą 30 % części regionalnej subwencji ogólnej dla województw, o której mowa w art. 25 ust. 8, dzieli się między województwa, w których dochody przeliczeniowe są niższe od dochodów bazowych.

2. Przez dochody bazowe województwa rozumie się, wykazane w sprawozdaniach sporządzonych za 2002 r. na podstawie odrębnych przepisów oraz w informacjach sporządzonych za 2002 r. przez właściwych dysponentów, łączne dochody z tytułu:

1) dotacji przeznaczonych na finansowanie, realizowanych przez województwa w 2002 r. zadań, o których mowa w art. 8a ustawy wymienionej w art. 58, w art. 21 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 62 oraz w art. 40 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 70 - w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r. oraz w art. 5 ustawy wymienionej w art. 59, a których sposób finansowania uległ zmianie z dniem 1 stycznia 2004 r.;

2) dotacji przeznaczonych na finansowanie, realizowanych przez powiaty w 2002 r. zadań, o których mowa w art. 11b ust. 1 pkt 6 ustawy wymienionej w art. 54 - w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2004 r., a których sposób finansowania uległ zmianie z dniem 1 stycznia 2004 r.;

3) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

4) udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;

5) części drogowej subwencji ogólnej dla województw za 2002 r., z wyłączeniem środków otrzymanych z rezerwy tej części subwencji;

6) części wyrównawczej subwencji ogólnej za 2002 r.

3. Przez dochody przeliczeniowe województwa rozumie się, z zastrzeżeniem ust. 4, łączne dochody:

1) wykazane w sprawozdaniach sporządzonych za 2002 r. na podstawie odrębnych przepisów - z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;

2) wykazane w sprawozdaniach sporządzonych za 2002 r. na podstawie odrębnych przepisów - z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, zwiększonego do kwoty wynikającej ze wskaźnika udziału we wpływach z tego podatku, w wysokości 10,80 %;

3) ustalone na 2004 r., z tytułu:

a) części wyrównawczej subwencji ogólnej dla województw, o której mowa w art. 24,

b) kwot wchodzących w skład części regionalnej subwencji ogólnej dla województw, o których mowa w art. 25 ust. 2, 4 i 6.

4. Dochody przeliczeniowe województwa, o których mowa w ust. 3, pomniejsza się o wpłatę określoną w art. 31, ustaloną na 2004 r.

5. Wysokość należnej województwu kwoty ustala się w następujący sposób:

1) oblicza się dla danego województwa różnicę między dochodami bazowymi a dochodami przeliczeniowymi;

2) oblicza się współczynnik udziału dodatniej różnicy dla danego województwa w łącznej kwocie dodatnich różnic dla wszystkich województw;

3) współczynnik udziału, obliczony w sposób określony w pkt 2, mnoży się przez wskaźnik 0,30 i łączną kwotę części regionalnej subwencji ogólnej dla województw, o której mowa w art. 25 ust. 1;

4) jeżeli kwota obliczona w sposób określony w pkt 3 jest wyższa od różnicy między dochodami bazowymi i dochodami przeliczeniowymi województwa - wysokość należnej województwu kwoty, o której mowa w ust. 1, jest równa różnicy obliczonej dla województwa w sposób określony w pkt 1, a nadwyżka środków zwiększa rezerwę subwencji ogólnej w zakresie kwoty, o której mowa w art. 26 ust. 2 pkt 1;

5) jeżeli kwota obliczona w sposób określony w pkt 3 jest niższa od różnicy między dochodami bazowymi i dochodami przeliczeniowymi województwa - wysokość należnej województwu kwoty, o której mowa w ust. 1, jest równa kwocie obliczonej w sposób określony w pkt 3.
art. 25 UDochJednSamTer

art. 31 UDochJednSamTer

art. 83
1. W celu ustalenia dochodów podatkowych stanowiących podstawę do wyliczenia, zgodnie z art. 74, na 2004 r. dla miasta stołecznego Warszawy części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin, o której mowa w art. 20, i wpłat określonych w art. 29 sumuje się:

1) dochody z tytułów, o których mowa w art. 20 ust. 3, wykazane w sprawozdaniach sporządzanych na podstawie odrębnych przepisów przez:

a) gminy warszawskie utworzone ustawą z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 48, poz. 195, z późn. zm.) oraz gminę Wesoła, zwane dalej "gminami warszawskimi" - za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26 października 2002 r.,

b) miasto stołeczne Warszawę - za okres od dnia 27 października 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.;

2) dochody z tytułu opłaty skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz dotacji na oświetlenie dróg, wykazane w sprawozdaniu, sporządzonym na podstawie odrębnych przepisów, przez związek komunalny miasta stołecznego Warszawy utworzony ustawą wymienioną w pkt 1 lit. a, zwany dalej "związkiem komunalnym m. st. Warszawy" - za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26 października 2002 r.

2. W celu wyliczenia na 2004 r. dla miasta stołecznego Warszawy części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 76:

1) przy ustalaniu dochodów bazowych z tytułów, o których mowa w art. 76 ust. 2, sumuje się dochody wykazane:

a) w sprawozdaniach sporządzonych na podstawie odrębnych przepisów przez:

- gminy warszawskie - za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26 października 2002 r.,

- miasto stołeczne Warszawę - za okres od dnia 27 października 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.,

b) w informacjach sporządzonych przez właściwych dysponentów za 2002 r. - w odniesieniu do dochodów z tytułów, o których mowa w art. 76 ust. 2 pkt 1:

- za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26 października 2002 r. - dla gmin warszawskich,

- za okres od dnia 27 października 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. - dla miasta stołecznego Warszawy;

2) wpłatę na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej na 2002 r., o której mowa w art. 76 ust. 3, ustala się jako sumę wpłat ustalonych na 2002 r. dla gmin warszawskich za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26 października 2002 r. i dla miasta stołecznego Warszawy za okres od dnia 27 października 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.;

3) przy ustalaniu dochodów przeliczeniowych, o których mowa w art. 76 ust. 4 pkt 1, sumuje się dochody wykazane w sprawozdaniach sporządzonych na podstawie odrębnych przepisów przez:

a) gminy warszawskie - za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26 października 2002 r.,

b) miasto stołeczne Warszawę - za okres od dnia 27 października 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.
art. 20 UDochJednSamTer

art. 29 UDochJednSamTer

art. 74 UDochJednSamTer

art. 84
1. W celu ustalenia dochodów podatkowych stanowiących podstawę do wyliczenia, zgodnie z art. 77, na 2004 r. dla miasta stołecznego Warszawy części wyrównawczej subwencji ogólnej dla powiatów, o której mowa w art. 22, oraz wpłat, określonych w art. 30, sumuje się dochody z tytułów, o których mowa w art. 22 ust. 3, wykazane w sprawozdaniach sporządzanych na podstawie odrębnych przepisów przez:

1) powiat warszawski - zniesiony ustawą z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 41, poz. 361 i Nr 127, poz. 1087), zwany dalej "powiatem warszawskim" - za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26 października 2002 r.;

2) miasto stołeczne Warszawę - za okres od dnia 27 października 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.

2. W celu wyliczenia na 2004 r. dla miasta stołecznego Warszawy części równoważącej subwencji ogólnej dla powiatów, zgodnie z art. 79:

1) przy ustalaniu dochodów bazowych z tytułów, o których mowa w art. 79 ust. 2, sumuje się dochody wykazane:

a) w sprawozdaniach sporządzonych na podstawie odrębnych przepisów przez:

- powiat warszawski - za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26 października 2002 r.,

- miasto stołeczne Warszawę - za okres od dnia 27 października 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.,

b) w informacjach sporządzonych przez właściwych dysponentów za 2002 r. - w odniesieniu do dochodów z tytułów, o których mowa w art. 79 ust. 2 pkt 1:

- za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26 października 2002 r. dla powiatu warszawskiego,

- za okres od dnia 27 października 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. dla miasta stołecznego Warszawy,

- za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26 października 2002 r. dla związku komunalnego m. st. Warszawy, w przypadku dotacji, o której mowa w ust. 3;

2) przy ustalaniu dochodów przeliczeniowych, o których mowa w art. 79 ust. 3 pkt 1, sumuje się dochody wykazane w sprawozdaniach sporządzonych na podstawie odrębnych przepisów przez:

a) powiat warszawski - za okres od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 26 października 2002 r.,

b) miasto stołeczne Warszawę - za okres od dnia 27 października 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.

3. W odniesieniu do miasta stołecznego Warszawy przez część drogową subwencji ogólnej dla powiatów za 2002 r. należy rozumieć również dotację z budżetu państwa dla związku komunalnego m. st. Warszawy na finansowanie budowy, modernizacji, utrzymania, zarządzania i ochrony dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych w mieście stołecznym Warszawie.
art. 22 UDochJednSamTer

art. 30 UDochJednSamTer

art. 77 UDochJednSamTer

art. 85
1. W 2004 r. gminy otrzymują część rekompensującą subwencji ogólnej z tytułu ostatecznego rozliczenia części rekompensującej subwencji ogólnej, określonej w art. 24 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999-2003 (Dz. U. Nr 150, poz. 983, z późn. zm.), za 2003 r.

2. Przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy wymienionej w ust. 1, zachowują moc do dnia 31 grudnia 2004 r. w zakresie dokonania rozliczenia faktycznych rocznych skutków wynikających z decyzji i nakazów płatniczych oraz deklaracji podatkowych za rok podatkowy 2003.

3. W ustawie budżetowej na rok 2004 tworzy się rezerwę celową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na rozliczenia części rekompensującej subwencji ogólnej, o których mowa w ust. 1.

następne przepisy