poprzednie przepisy

art. 5
1. Pomoc polega na przekazywaniu przez Bank Gospodarstwa Krajowego instytucji kredytującej kwoty środków pieniężnych określonej w decyzji, o której mowa w art. 6 ust. 1, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań uprawnionego z tytułu kredytu mieszkaniowego, przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

2. Wysokość pomocy określa się w złotych jako równowartość 12 miesięcznych rat kapitałowych i odsetkowych kredytu mieszkaniowego, z tym że jeżeli wysokość miesięcznej raty kapitałowej i odsetkowej jest wyższa niż 1 200 zł, do określenia wysokości pomocy przyjmuje się kwotę 1 200 zł.

3. Pomoc jest przekazywana w ratach miesięcznych, nie wyższych niż 1 200 zł, na wskazany przez instytucję kredytującą rachunek przeznaczony do przekazywania pomocy na spłatę kredytu mieszkaniowego, przy czym liczba rat nie może być większa niż 12.

4. Wysokość pomocy i terminy jej przekazywania są określane w decyzji, o której mowa w art. 6 ust. 1, na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu instytucji kredytującej, o którym mowa w art. 6 ust. 4.

5. W przypadku gdy kredyt mieszkaniowy jest spłacany w walucie obcej, Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje pomoc w walucie spłaty kredytu, dokonując przeliczenia wysokości raty pomocy wynikającej z decyzji, o której mowa w art. 6 ust. 1, na walutę spłaty kredytu według kursu sprzedaży ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu poprzedzającym dzień przekazania środków pieniężnych z tytułu pomocy.

6. W przypadku gdy uprawniony zawarł umowę, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 lit. b, przekazywanie rat pomocy rozpoczyna się po upływie okresu wypłaty świadczenia z tytułu tej umowy.

7. Pomocy przyznanej na podstawie ustawy nie uwzględnia się przy ocenie zdolności uprawnionego do pokrywania w całości lub części świadczeń wynikających z umowy kredytu mieszkaniowego.
art. 6 UPomocPaństwSpłKredytBezrob

art. 6
1. Pomoc jest przyznawana na podstawie decyzji właściwego starosty, zwanej dalej „decyzją”, na wniosek uprawnionego złożony według ustalonego wzoru, w terminie do dnia 31 grudnia 2010 r., w powiatowym urzędzie pracy, w którym został on zarejestrowany jako bezrobotny.

2. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, uprawniony:

1) podaje imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer PESEL, o ile został nadany, oraz numer dowodu osobistego lub rodzaj i numer innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) składa, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, oświadczenie o:

a) istnieniu okoliczności stanowiących podstawę przyznania pomocy,

b) warunkach wszystkich umów ubezpieczenia, na podstawie których przysługuje mu świadczenie z tytułu utraty pracy, w tym o terminie, w którym upływa okres wypłaty świadczeń z tytułu tych umów – w przypadku gdy zawarł umowę ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującego wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, uprawniony dołącza oświadczenie instytucji kredytującej, o którym mowa w ust. 4.

4. Instytucja kredytująca wydaje na wniosek kredytobiorcy, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, oświadczenie według ustalonego wzoru zawierające następujące informacje:

1) nazwę i adres instytucji kredytującej;

2) dane kredytobiorcy w zakresie określonym w ust. 2 pkt 1;

3) numer umowy kredytu mieszkaniowego;

4) numer rachunku wskazany przez instytucję kredytującą przeznaczony do przekazywania pomocy na spłatę kredytu mieszkaniowego;

5) walutę spłaty kredytu mieszkaniowego;

6) terminy płatności oraz wysokość w złotych kolejnych 12 niewymagalnych miesięcznych rat kapitałowych i odsetkowych, a w przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b – terminy płatności tych rat rozpoczynające się od miesiąca następującego po upływie okresu wypłaty świadczenia z tytułu tej umowy; w przypadku kredytów indeksowanych i walutowych przy przeliczeniu na złote stosuje się kurs średni ogłoszony przez Narodowy Bank Polski w dniu wymagalności ostatniej raty kredytu mieszkaniowego.

5. W przypadku gdy kredytobiorca zawarł umowę, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b, jest obowiązany podać we wniosku, o którym mowa w ust. 4, informację o warunkach wszystkich umów ubezpieczenia, na podstawie których przysługuje mu świadczenie z tytułu utraty pracy, w tym o terminie, w którym upływa okres wypłaty świadczeń z tytułu tych umów, chyba że instytucja kredytująca jest w posiadaniu tych informacji.

6. Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, z uwzględnieniem treści oświadczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, oraz konieczności pouczenia wnioskodawcy o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, a także skutkach otrzymania pomocy nienależnej,

2) wzór oświadczenia instytucji kredytującej, o którym mowa w ust. 4

– kierując się potrzebą rzetelnego udokumentowania danych niezbędnych do przyznania pomocy.
art. 7
1. Decyzja, o której mowa w art. 6 ust. 1, zawiera:

1) określenie uprawnionego ze wskazaniem informacji, o których mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1;

2) nazwę i adres instytucji kredytującej;

3) numer rachunku wskazany przez instytucję kredytującą przeznaczony do przekazywania pomocy na spłatę kredytu mieszkaniowego;

4) walutę spłaty kredytu mieszkaniowego;

5) terminy płatności i wysokość w złotych 12 kolejnych rat pomocy według stanu na dzień wydania decyzji.

2. W decyzji zamieszcza się również pouczenie o jej wygaśnięciu w przypadkach, o których mowa w art. 10.

3. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.

4. Decyzję doręcza się uprawnionemu, a kopię decyzji przekazuje Bankowi Gospodarstwa Krajowego oraz instytucji kredytującej.

5. Jeżeli decyzja zawiera oczywiste omyłki uniemożliwiające realizację przez Bank Gospodarstwa Krajowego decyzji albo nie zawiera danych umożliwiających jej realizację, Bank informuje niezwłocznie o tym fakcie starostę i uprawnionego. W takim przypadku Bank nie przekazuje rat pomocy wynikających z decyzji do czasu otrzymania od starosty kopii postanowienia o sprostowaniu błędów w wydanej decyzji albo informacji o braku podstaw do wydania postanowienia.
art. 8
1. Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje pomoc na podstawie decyzji.

2. W przypadku otrzymania przez Bank Gospodarstwa Krajowego kopii decyzji w terminie późniejszym niż 3 dni robocze przed terminem najbliższej płatności raty pomocy wynikającej z decyzji, Bank dokona pierwszej płatności raty pomocy w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania kopii tej decyzji.

3. W przypadku, o którym mowa w art. 7 ust. 5, Bank Gospodarstwa Krajowego dokona pierwszej płatności raty w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania kopii postanowienia o sprostowaniu błędów w wydanej decyzji albo informacji o braku podstaw do wydania postanowienia.
art. 7 UPomocPaństwSpłKredytBezrob

art. 9
1. Bank Gospodarstwa Krajowego jest niezwłocznie powiadamiany przez:

1) powiatowy urząd pracy – o utracie statusu bezrobotnego przez uprawnionego;

2) instytucję kredytującą – o zbyciu przedmiotu kredytowania, wypowiedzeniu umowy kredytu mieszkaniowego albo dokonaniu jego spłaty;

3) uprawnionego – o zbyciu przedmiotu kredytowania, wypowiedzeniu umowy kredytu mieszkaniowego albo podjęciu czynności egzekucyjnych z przedmiotu kredytowania.

2. Bank Gospodarstwa Krajowego zaprzestaje przekazywania rat pomocy z dniem otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem art. 10 pkt 1. O zaprzestaniu przekazywania rat pomocy Bank zawiadamia starostę i uprawnionego.
art. 10 UPomocPaństwSpłKredytBezrob


następne przepisy