poprzednie przepisy

art. 2
Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku, przez realizację celów określonych, w szczególności w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, ustawie z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych, ustawie z dnia 15 kwietnia 2005 r. o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń, zakładami reasekuracji i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego oraz ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. poz. 855).


Rozdział 2

Organizacja nadzoru nad rynkiem finansowym

art. 3
1. Tworzy się Komisję Nadzoru Finansowego, zwaną dalej ,,Komisją".

2. Komisja jest organem właściwym w sprawach nadzoru nad rynkiem finansowym.

3. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.
art. 4
1. Do zadań Komisji należy:

1) sprawowanie nadzoru nad rynkiem finansowym okre­ślonego w art. 1 ust. 2;

2) podejmowanie działań służących prawidłowemu fun­kcjo­nowaniu rynku finansowego;

3) podejmowanie działań mających na celu rozwój rynku finansowego i jego konkurencyjności;

4) podejmowanie działań edukacyjnych i informacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego;

5) udział w przygotowywaniu projektów aktów prawnych w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym;

6) stwarzanie możliwości polubownego i pojednawczego rozstrzygania sporów między uczestnikami rynku finansowego, w szczególności sporów wynikających ze stosunków umownych między podmiotami podle­ga­ją­cymi nadzorowi Komisji a odbiorcami usług świad­czonych przez te podmioty;

7) wykonywanie innych zadań określonych ustawami.

2. Komisja przedstawia Prezesowi Rady Ministrów coroczne spra­wozdanie ze swojej działalności w terminie do dnia 31 lipca następnego roku.

3. Komisja wydaje Dziennik Urzędowy Komisji Nadzoru Finansowego.
art. 5
1. W skład Komisji wchodzą Przewodniczący, dwóch Zastęp­ców Przewodniczącego i czterech członków.

2. Członkami Komisji są:

1) minister właściwy do spraw instytucji finansowych albo jego przedstawiciel;

2) minister właściwy do spraw zabezpieczenia spo­łecz­nego albo jego przedstawiciel;

3) Prezes Narodowego Banku Polskiego albo delegowany przez niego Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego;

4) przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

następne przepisy