poprzednie przepisy

art. 232
1. Jeżeli depozytariusz narusza przepisy ustawy lub nie wypełnia obowiązków określonych w umowie o prowadzenie rejestru aktywów funduszu inwestycyjnego, Komisja może nakazać funduszowi zmianę depozytariusza lub nałożyć na depozytariusza karę pieniężną w wysokości do 500.000 zł.

2. Jeżeli depozytariusz nie wypełnia określonych w ustawie obowiązków przekazywania informacji Komisji, Komisja może nałożyć karę pieniężną w wysokości do 500.000 zł.

3. W razie powzięcia wątpliwości co do prawidłowości lub rzetelności sprawozdań finansowych towarzystwa lub funduszu inwestycyjnego albo innych informacji finansowych, których obowiązek sporządzenia wynika z odrębnych przepisów, lub prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych, Komisja może zlecić kontrolę tych sprawozdań, informacji i ksiąg rachunkowych podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych. W przypadku gdy kontrola wykaże, że wątpliwości były uzasadnione, towarzystwo zwraca Komisji koszty przeprowadzenia kontroli.
art. 233
1. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 32 ust. 2, narusza przepisy ustawy, nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu lub przekracza zakres zezwolenia, lub wykonuje działalność z naruszeniem interesów uczestników funduszy lub zasad uczciwego obrotu, Komisja może, w drodze decyzji:

1) cofnąć zezwolenie;

2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 500.000 zł;

3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2.

2. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 226 ust. 1 pkt 4, wykonuje działalność w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy zawartej z towarzystwem niezgodnie z tą umową oraz statutem funduszu inwestycyjnego, Komisja może nałożyć na ten podmiot karę pieniężną do wysokości 500.000 zł lub nakazać towarzystwu odstąpienie od umowy.

3. W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 226 ust. 1 pkt 5, wykonuje działalność w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy zawartej z funduszem niezgodnie z tą umową oraz statutem funduszu inwestycyjnego, Komisja może nałożyć na ten podmiot karę pieniężną do wysokości 500.000 zł lub nakazać funduszowi odstąpienie od umowy.

4. W przypadku gdy podmiot prowadzący działalność maklerską, o którym mowa w art. 32 ust. 1, narusza przepisy ustawy lub wykonuje działalność z naruszeniem przepisów statutu funduszu inwestycyjnego, interesów uczestników funduszu lub zasad uczciwego obrotu, Komisja może nałożyć karę pieniężną do wysokości 500.000 zł.

art. 234
W przypadku gdy podmiot, o którym mowa w art. 192 ust. 1, narusza przepisy prawa lub statutu funduszu sekurytyzacyjnego, nie wypełnia warunków określonych w zezwoleniu lub przekracza zakres zezwolenia, lub wykonuje działalność z naruszeniem zasad uczciwego obrotu lub z naruszeniem interesów uczestników funduszu sekurytyzacyjnego, Komisja może, w drodze decyzji:

1) cofnąć zezwolenie;

2) nałożyć karę pieniężną do wysokości 500.000 zł;

3) zastosować łącznie obie sankcje, o których mowa w pkt 1 i 2.

art. 234a
1. W przypadku gdy podmiot obowiązany do złożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 54 ust. 1, nie dokonuje tego zawiadomienia, Komisja może nałożyć na ten podmiot karę pieniężną do wysokości 500.000 zł.

2. Komisja może nałożyć karę, o której mowa w ust. 1, również na podmiot, który nabywa albo obejmuje akcje lub prawa z akcji lub staje się podmiotem dominującym towarzystwa, pomimo zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54h ust. 1.

2a. Komisja może nałożyć karę, o której mowa w ust. 1, również na podmiot, który:

1) nabywa albo obejmuje akcje lub prawa z akcji lub staje się podmiotem dominującym towarzystwa przed upływem terminu do zgłoszenia sprzeciwu lub przed wydaniem przez organ nadzoru decyzji o stwierdzeniu braku podstaw do zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54h ust. 1;

2) nabywa albo obejmuje akcje lub prawa z akcji lub uzyskuje uprawnienia podmiotu dominującego towarzystwa po wyznaczonym przez Komisję terminie, o którym mowa w art. 54i ust. 1.

3. W przypadku gdy podmiot obowiązany do złożenia zawiadomienia, o którym mowa w art. 57 ust. 1, nie dokonuje tego zawiadomienia, Komisja może nałożyć na ten podmiot karę pieniężną do wysokości 100.000 zł.

art. 235
(uchylony).

następne przepisy