poprzednie przepisy

art. 15
1. Wniosek, o którym mowa w art. 14 ust. 1, wraz z wymaganymi dokumentami stanowiącymi podstawę do uzyskania świadczeń wskazanych w art. 14 ust. 1 przedsiębiorca w przejściowych trudnościach finansowych składa kierownikowi Biura Terenowego Funduszu właściwego ze względu na siedzibę tego przedsiębiorcy. Złożenie wniosku jest równoznaczne z wystąpieniem o wydanie zaświadczenia o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-6.

2. Do wniosku dołącza się:

1) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 i 6;

2) program naprawczy, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5;

3) oświadczenie, o którym mowa w art. 5 ust. 2;

4) zgodę pracownika, o której mowa w art. 4.

3. Kierownik Biura Terenowego Funduszu przekazuje wniosek niezwłocznie:

1) ministrowi właściwemu do spraw Skarbu Państwa - w odniesieniu do przedsiębiorstwa państwowego albo spółki z udziałem Skarbu Państwa, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) marszałkowi województwa - w odniesieniu do mikroprzedsiębiorcy, małego albo średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 104-106 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

3) ministrowi właściwemu do spraw gospodarki - w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców.
art. 104 USwobodDziałGosp

art. 105 USwobodDziałGosp

art. 106 USwobodDziałGosp

art. 14 UŁagodzSkutkówKryzysu

art. 3 UŁagodzSkutkówKryzysu

art. 4 UŁagodzSkutkówKryzysu

art. 5 UŁagodzSkutkówKryzysu

art. 16
1. Organ, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1-3, w przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca spełnia warunki, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-6, jest zobowiązany do wydania zaświadczenia potwierdzającego spełnienie tych warunków w terminie 7 dni od dnia wpływu do tego organu kompletnego wniosku oraz do zwrotu wniosku wraz z zaświadczeniem kierownikowi Biura Terenowego Funduszu.

2. Kopię zaświadczenia organ, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1-3, przesyła okręgowemu inspektorowi pracy.

3. O wydaniu zaświadczenia kierownik Biura Terenowego Funduszu zawiadamia przedsiębiorcę w przejściowych trudnościach finansowych na piśmie, przekazując kopię zaświadczenia.

4. W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku, o którym mowa w ust. 1, podmioty, o których mowa w art. 15 ust. 3, wzywają do uzupełnienia wniosku w ciągu 7 dni. Po bezskutecznym upływie terminu wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

5. W przypadku stwierdzenia, że przedsiębiorca nie spełnia warunków, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-6, organ, o którym mowa w art. 15 ust. 3 pkt 1-3, wydaje decyzję o odmowie wydania zaświadczenia.
art. 15 UŁagodzSkutkówKryzysu

art. 3 UŁagodzSkutkówKryzysu

art. 17
1. W celu uzyskania świadczeń określonych w art. 14 ust. 1 przedsiębiorca w przejściowych trudnościach finansowych występuje za pośrednictwem kierownika Biura Terenowego Funduszu właściwego ze względu na siedzibę tego przedsiębiorcy o zawarcie umowy z dysponentem Funduszu.

2. Na podstawie umowy kierownik Biura Terenowego Funduszu przekazuje przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych jednorazowo środki na finansowanie świadczeń za okres przed dniem złożenia wniosku oraz miesięcznie z dołu, za okres po dniu złożenia wniosku, na podstawie wykazu uprawnionych pracowników składanego przez tego przedsiębiorcę niezwłocznie po podpisaniu umowy, za okres przed dniem złożenia wniosku lub do końca miesiąca, za który świadczenie jest należne.
art. 14 UŁagodzSkutkówKryzysu

art. 18
Świadczenia, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2, są przekazywane na rachunek przedsiębiorcy w przejściowych trudnościach finansowych, który niezwłocznie wypłaca je pracownikom oraz odprowadza należne składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
art. 14 UŁagodzSkutkówKryzysu

art. 19
Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy tryb przyznawania i wypłaty świadczeń, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 i 2,

2) wzór wniosku, o którym mowa w art. 14 ust. 1,

3) wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 16 ust. 1,

4) wzór wykazu, o którym mowa w art. 17 ust. 2,

5) zakres informacji niezbędnych do zawarcia umowy,

6) wymagane dokumenty uzasadniające wniosek

- mając na uwadze prawidłowość dysponowania środkami Funduszu, a także konieczność zapewnienia zgodności udzielania pomocy z zasadami przyznawania pomocy publicznej.
art. 14 UŁagodzSkutkówKryzysu

art. 16 UŁagodzSkutkówKryzysu

art. 17 UŁagodzSkutkówKryzysu


następne przepisy