początek tekstuart. 1
W ustawie z dnia 19 lutego 1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 34, poz. 154, z 1995 r. Nr 150, poz. 731, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036 oraz z 2006 r. Nr 220, poz. 1600) wprowadza się następujące zmiany:1) w art. 1 w ust. 1:a) w pkt 1 dodaje się lit. d w brzmieniu:„d) orzeł wojsk specjalnych,”,b) w pkt 5 dodaje się lit. d w brzmieniu:„d) flaga wojsk specjalnych.”;2) po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu:„Art. 7a. 1. Orłem wojsk specjalnych jest orzeł określony w art. 5, siedzący na tarczy amazonek koloru czarnego.2. Wzór orła wojsk specjalnych zawiera załącznik nr 3a.”;3) w art. 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:„3. Wzory flag rodzajów sił zbrojnych zawierają załączniki nr 12 – 15.”;4) po załączniku nr 3 dodaje się załącznik nr 3a w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej ustawy;5) dodaje się załącznik nr 15 w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszej ustawy.
art. 2
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIK Nr 1
Załącznik nr 3a

ORZEŁ WOJSK SPECJALNYCH(...)
ZAŁĄCZNIK Nr 2
Załącznik nr 15FLAGA WOJSK SPECJALNYCH(...)1:2,1strona główna(...)

strona odwrotna.


koniec tekstu