poprzednie przepisy

Artykuł 8
1. Przy ustalaniu wartości celnej w ramach postanowień Artykułu 1, do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej będą dodane:

(a) następujące koszty w zakresie, w jakim są one ponoszone przez kupującego, a nie włączone do ceny faktycznie płaconej lub należnej za towary:

(i) koszty prowizji i pośrednictwa, z wyjątkiem prowizji od zakupu;

(ii) koszty pojemników, traktowanych dla celów celnych jako stanowiące całość z towarami, dla których ustalana jest wartość celna;

(iii) koszty pakowania, zarówno robocizny jak i materiałów;

(b) przydzieloną odpowiednio wartość następujących towarów i usług dostarczanych bezpośrednio lub pośrednio przez kupującego, bezpłatnie lub po obniżonych cenach, do użytku związanego z produkcją i sprzedażą na eksport towarów importowanych, w zakresie, w jakim taka wartość nie była włączona do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej;

(i) materiały, komponenty, części i podobne elementy zawarte w towarach importowanych;

(ii) narzędzia, matryce, formy i podobne elementy używane przy produkcji towarów importowanych;

(iii) materiały zużyte przy produkcji towarów importowanych;

(iv) prace techniczno-inżynieryjne, rozwojowe, artystyczne i projektowe oraz plany i szkice, wykonywane gdzie indziej niż w kraju importu i niezbędne do produkcji towarów importowanych;

(c) honoraria, tantiemy autorskie i opłaty licencyjne dotyczące towarów, dla których ustalana jest wartość celna, które kupujący musi opłacać, zarówno bezpośrednio jak i pośrednio, jako warunek sprzedaży towarów, dla których ustalana jest wartość celna w zakresie, w jakim te honoraria, tantiemy autorskie i opłaty licencyjne nie są włączone do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej;

(d) wartość jakiejkolwiek części przychodu z tytułu dalszej odsprzedaży, dyspozycji lub wykorzystania towarów importowanych, która przypada bezpośrednio lub pośrednio sprzedającemu.

2. Przy formułowaniu swojego ustawodawstwa każdy Członek zapewni włączenie lub wyłączenie z wartości celnej, w całości lub częściowo, następujących elementów:

(a) kosztów transportu importowanych towarów do portu lub miejsca importu;

(b) kosztów załadunku, rozładunku i opłat manipulacyjnych związanych z transportem towarów importowanych do portu lub miejsca importu; oraz

(c) kosztów ubezpieczenia.

3. Doliczenia do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej, będą dokonywane na podstawie postanowień niniejszego Artykułu, jednakże w oparciu o obiektywne i wyważone dane.

4. Przy ustalaniu wartości celnej nie będzie się dokonywać doliczeń do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym Artykule.


Artykuł 9
1. W przypadkach, gdy dla ustalenia wartości celnej niezbędne jest przeliczenie walut, przyjmuje się taki kurs, który jest w odpowiedni sposób publikowany przez właściwe władze w kraju importu i odzwierciedla na tyle efektywnie, na ile jest to możliwe, w odniesieniu do każdego okresu, którego dotyczy taka publikacja, bieżącą wartość takiej waluty w transakcjach handlowych wyrażoną w walucie kraju importu.

2. Używany będzie przelicznik kursowy stosowany w okresie, w jakim dokonano eksportu lub importu, zależnie od ustawodawstwa każdego Członka.


Artykuł 10
Wszelkie informacje, które ze swojej istoty są poufne lub udostępniane na zasadach poufności dla celów ustalenia wymiaru wartości celnej, będą traktowane przez właściwe władze jako ściśle poufne i nie będą przez nie udostępniane bez wyraźnej zgody osoby lub rządu udzielających takiej informacji, z wyjątkiem takiego zakresu, w jakim ujawnienie może być wymagane w kontekście postępowania sądowego.


Artykuł 11
1. Ustawodawstwo każdego Członka będzie przewidywać w odniesieniu do zasad ustalania wartości celnej, prawo importera lub jakiejkolwiek innej osoby, od której wymagana jest płatność cła, do odwołań bez kary.

2. Wstępne prawo do odwołania bez kary może być zrealizowane poprzez instancję administracji celnej lub organ niezależny, jednak ustawodawstwo każdego Członka będzie zapewniać prawo do składania odwołań bez kary do organu sądowego.

3. Zawiadomienie o decyzji w sprawie odwołania będzie przekazane odwołującemu się, a uzasadnienie takiej decyzji będzie dostarczone w formie pisemnej. Odwołujący się będzie poinformowany o wszelkich prawach do dalszego odwołania.


Artykuł 12
Prawa, przepisy, orzeczenia sądowe i decyzje administracyjne o charakterze ogólnym, ustanawiające stosowanie niniejszego Porozumienia, będą opublikowane przez kraj importujący zgodnie z Artykułem X GATT 1994.następne przepisy