poprzednie przepisy

art. 43
1.Operator pocztowy jest obowiązany do corocznego przedkładania Prezesowi UKE, w terminie do dnia 31 marca, sprawozdania z działalności pocztowej w poprzednim roku.

2.W sprawozdaniu zamieszcza się informacje dotyczące:

1)sprzedaży usług pocztowych w ujęciu ilościowym i wartościowym w podziale na:

a)usługi powszechne,

b)usługi wchodzące w zakres usług powszechnych,

c)przesyłki kurierskie,

d)inne usługi pocztowe;

2)średniorocznego zatrudnienia;

3)liczby placówek pocztowych, w tym jednostek organizacyjnych agentów pocztowych;

4)liczby nadawczych skrzynek pocztowych oraz automatów do pocztowej obsługi klientów;

5)liczby i rodzajów złożonych reklamacji, w podziale na usługi, o których mowa w pkt 1, sposobu ich rozpatrzenia oraz liczby i wysokości wypłaconych odszkodowań;

6)dostępu do elementów infrastruktury pocztowej;

7)rzeczywistego obszaru wykonywanej działalności pocztowej;

8)okresu wykonywania działalności pocztowej;

9)formy prawnej przedsiębiorcy i danych teleadresowych;

10)przynależności do grupy kapitałowej.

3.Do sprawozdania z działalności pocztowej należy dołączyć:

1)aktualny wykaz adresów placówek pocztowych w podziale na:

a)jednostki organizacyjne operatora pocztowego i inne wyodrębnione i oznaczone przez niego miejsca, w których można zawrzeć umowę o świadczenie usługi pocztowej lub odebrać przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym,

b)jednostki organizacyjne agentów pocztowych;

2)cennik usług pocztowych stosowany w okresie objętym sprawozdaniem.

4.Prezes UKE może nałożyć na operatora pocztowego obowiązek przedłożenia, w terminie nie krótszym niż 14 dni, innych informacji niezbędnych do wykonania przepisów tej ustawy.

5.Obowiązkowi przedłożenia sprawozdania z działalności pocztowej, w terminie określonym w ust. 1, podlega podmiot wykreślony z rejestru, za okres wykonywanej działalności pocztowej w roku, w którym nastąpiło wykreślenie z rejestru.

6.Na podstawie informacji uzyskanych od operatorów pocztowych oraz podmiotów, o których mowa w ust. 5, Prezes UKE corocznie, w terminie do dnia 31 maja, przedkłada ministrowi właściwemu do spraw łączności raport o stanie rynku pocztowego za rok ubiegły łącznie z wynikami kontroli działalności pocztowej oraz publikuje go w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Prezesa UKE, zwanej dalej "stroną podmiotową BIP", z zachowaniem wymogów dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.

7.Minister właściwy do spraw łączności określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza służącego do przedkładania Prezesowi UKE sprawozdania z działalności pocztowej wraz z objaśnieniami, co do sposobu jego wypełnienia, kierując się koniecznością zapewnienia Prezesowi UKE informacji, o których mowa w ust. 2, oraz mając na uwadze zapewnienie czytelności i kompletności wzoru formularza i objaśnień.
art. 44
1.Przedsiębiorca może zastrzec informacje, dokumenty lub ich części zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa, dostarczane na żądanie Prezesa UKE lub na podstawie przepisów tej ustawy.

2.Prezes UKE może uchylić zastrzeżenie, w drodze decyzji, jeżeli uzna, że dane te są niezbędne do wykonania jego zadań.

3.Zastrzeżenie uwzględnia się przy ogłaszaniu informacji lub dokumentów oraz zapewnianiu dostępu do informacji publicznej.

4.W przypadku ustawowego obowiązku przekazania informacji lub dokumentów otrzymanych od przedsiębiorców innym organom krajowym, zagranicznym organom regulacyjnym lub Komisji Europejskiej, informacje i dokumenty przekazuje się wraz z zastrzeżeniem i pod warunkiem jego przestrzegania.

Rozdział 4

Świadczenie usług powszechnych

art. 45
1.Do usług powszechnych zalicza się świadczone w obrocie krajowym i zagranicznym w ramach obowiązku, o którym mowa w art. 46, usługi pocztowe obejmujące:

1)przyjmowanie, sortowanie, przemieszczanie i doręczanie:

a)przesyłek listowych, w tym poleconych i z zadeklarowaną wartością, o wadze do 2000 g i liczonych z tolerancją 2 mm wymiarach:

-maksymalnych - 900 mm, stanowiących sumę długości, szerokości i wysokości, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 600 mm, a w przypadku przesyłki listowej w formie rulonu - 1040 mm, stanowiących sumę długości i podwójnej średnicy, przy czym największy wymiar nie może przekroczyć 900 mm,

-minimalnych - 170 mm w przypadku przesyłki listowej w formie rulonu, stanowiących sumę długości i podwójnej średnicy, przy czym największy wymiar nie może być mniejszy niż 100 mm,

-minimalnych strony adresowej - 90x140 mm,

b)przesyłek dla ociemniałych,

c)paczek pocztowych, w tym z zadeklarowaną wartością, o masie do 10 000 g i wymiarach, z których największy nie przekracza 1500 mm, a suma długości i największego obwodu mierzonego w innym kierunku niż długość nie przekracza 3000 mm;

2)sortowanie, przemieszczanie i doręczanie nadesłanych z zagranicy paczek pocztowych o masie do 20 000 g i wymiarach, o których mowa w pkt 1 lit. c.

2.Usług pocztowych, o których mowa w ust. 1, świadczonych dla nadawców masowych nie zalicza się do usług powszechnych.
art. 46
1.Do świadczenia usług powszechnych na terytorium całego kraju jest obowiązany operator wyznaczony.

2.Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, obejmuje świadczenie usług powszechnych:

1)w sposób jednolity w porównywalnych warunkach;

2)przy zapewnieniu na terytorium całego kraju rozmieszczenia:

a)placówek pocztowych operatora wyznaczonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 pkt 3 oraz

b)nadawczych skrzynek pocztowych odpowiedniego do zapotrzebowania na danym terenie;

3)z zachowaniem wskaźników czasu przebiegu przesyłek pocztowych;

4)po przystępnych cenach;

5)z częstotliwością zapewniającą co najmniej jedno opróżnianie nadawczej skrzynki pocztowej i doręczanie przesyłek pocztowych, co najmniej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż przez 5 dni w tygodniu z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

6)w sposób umożliwiający uzyskanie przez nadawcę dokumentu potwierdzającego odbiór przesyłki rejestrowanej.

następne przepisy