poprzednie przepisy

art. 3
Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) producencie - należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będące producentem, o którym mowa w art. 1 tiret pierwsze rozporządzenia nr 104/2000;

2) centrum pierwszej sprzedaży - należy przez to rozumieć wyodrębniony w porcie rybackim lub przystani rybackiej obiekt wyposażony w niezbędną infrastrukturę, w szczególności wyładunkową i transportową, przeznaczony do prowadzenia sesyjnej lub aukcyjnej sprzedaży ryb, prowadzony przez uznaną organizację producentów, o której mowa w przepisach rozporządzenia nr 104/2000.
art. 4
Do postępowań w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

Rozdział 2

Produkty rybne

art. 5
1. Kontrola produktów rybnych, o których mowa w art. 1 tiret drugie rozporządzenia nr 104/2000, zwanych dalej "produktami rybnymi", jest dokonywana przez:

1) okręgowych inspektorów rybołówstwa morskiego - w szczególności przy wyładunku i pierwszej sprzedaży produktów rybnych pochodzących z połowów morskich;

2) Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - w zakresie, trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z późn. zm.2)), w tym w odniesieniu do kategorii świeżości określonej w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2406/96 z dnia 26 listopada 1996 r. ustanawiającym wspólne normy handlowe w odniesieniu do niektórych produktów rybołówstwa (Dz. Urz. WE L 334 z 23.12.1996, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 2, str. 331), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 2406/96", oraz do oznakowania określonego w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2065/2001 z dnia 22 października 2001 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w zakresie informowania konsumentów o produktach rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. WE L 278 z 23.10.2001, str. 6, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 4, t. 5, str. 247), zwanym dalej "rozporządzeniem nr 2065/2001".

2. Okręgowy inspektor rybołówstwa morskiego informuje niezwłocznie Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych o uchybieniach dotyczących produktów rybnych, w tym w zakresie kategorii wielkości i kategorii świeżości, o których mowa w rozporządzeniu nr 2406/96, oraz oznakowania, o którym mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia nr 104/2000 i w rozporządzeniu nr 2065/2001.

3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić, w drodze rozporządzenia, wskaźniki przeliczeniowe:

1) długości tuszek na długość całkowitą ryb - dla gatunków ryb, dla których ustanowiono wymiary ochronne, lub

2) masy tuszek i filetów na masę ryb w relacji pełnej (żywą wagę) - dla gatunków ryb objętych kwotami połowowymi, w tym dla dorsza, storni, gładzicy i łososia

- uwzględniając wyniki badań naukowych oraz mając na uwadze zapewnienie kontroli przestrzegania minimalnych wymiarów handlowych na każdym etapie obrotu.
art. 6
1. Organy i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 5 ust. 1, współdziałają w dokonywaniu kontroli produktów rybnych.

2. Okręgowi inspektorzy rybołówstwa morskiego przekazują ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa, za każde półrocze kalendarzowe, sprawozdania o liczbie i zakresie przeprowadzonych w tym półroczu wspólnych kontroli, w terminie 30 dni po upływie danego półrocza.

3. Minister właściwy do spraw rybołówstwa i minister właściwy do spraw rynków rolnych określą, w drodze rozporządzenia, sposób i formy współdziałania organów i jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 5 ust. 1, przy dokonywaniu kontroli produktów rybnych, w tym przekazywania informacji, o których mowa w art. 5 ust. 2, oraz organizowania wspólnych kontroli, mając na uwadze skoordynowanie dokonywanych kontroli, zwiększenie efektywności oraz obniżenie ich kosztów.

następne przepisy