poprzednie przepisy

art. 11
1. Minister właściwy do spraw rybołówstwa prowadzi wykaz kodeksów.

2. Umieszczenia kodeksu w wykazie kodeksów dokonuje się na pisemny wniosek podmiotu, który go opracował.

3. Do wniosku dołącza się kodeks wraz z informacją o konsultacjach, o których mowa w art. 10 ust. 4, i omówieniem ich wyników.

4. Minister właściwy do spraw rybołówstwa wydaje decyzję o umieszczeniu kodeksu w wykazie kodeksów, jeżeli:

1) kodeks zawiera co najmniej elementy określone w art. 10 ust. 2;

2) kodeks nie zawiera postanowień niezgodnych z przepisami prawa;

3) wnioskodawcą jest jeden z podmiotów wymienionych w art. 10 ust. 3.

5. W przypadku niespełnienia warunków, o których mowa w ust. 4, minister właściwy do spraw rybołówstwa odmawia, w drodze decyzji, umieszczenia kodeksu w wykazie kodeksów.

6. Decyzję, o której mowa w ust. 4 albo 5, wydaje się w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku o umieszczenie kodeksu w wykazie kodeksów.

7. Wykaz kodeksów jest udostępniany na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa wraz z treścią kodeksów ujętych w tym wykazie.

8. W przypadku dokonania zmian w kodeksie umieszczonym w wykazie kodeksów, przepisy ust. 2-7 stosuje się odpowiednio.

9. Minister właściwy do spraw rybołówstwa wydaje decyzję o wykreśleniu kodeksu z wykazu kodeksów:

1) na pisemny wniosek podmiotu, który go opracował;

2) w przypadku stwierdzenia, że kodeks zawiera postanowienia niezgodne z przepisami prawa.
art. 12
Podmiot, który opracował kodeks umieszczony w wykazie, o którym mowa w art. 11 ust. 1, może uczestniczyć na prawach strony, w trybie i na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego dla organizacji społecznych, we wszelkich postępowaniach, w których strona powołuje się na okoliczność stosowania danego kodeksu.

Rozdział 4

Rejestr przedsiębiorców skupujących produkty rybne

art. 13
1. Do skupu wprowadzanych do obrotu produktów rybnych pochodzących z połowów w wodach morskich jest uprawniony przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców skupujących produkty rybne, zwanego dalej "rejestrem skupujących", prowadzonego przez ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

2. Minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić, w drodze rozporządzenia, produkty rybne inne niż określone w ust. 1, które mogą być skupowane od producenta wyłącznie przez przedsiębiorców wpisanych do rejestru skupujących, mając na uwadze zapewnienie racjonalnego gospodarowania żywymi zasobami wód, ich ochronę oraz zapewnienie środków kontroli obrotu określonymi gatunkami ryb.

3. Rejestr skupujących jest prowadzony w formie elektronicznej i zawiera:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres przedsiębiorcy;

2) datę wpisu do rejestru;

3) numer, pod którym przedsiębiorca jest wpisany do rejestru;

4) określenie rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej wraz z oznaczeniem symbolu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);

5) weterynaryjny numer identyfikacyjny nadany zgodnie z przepisami w sprawie sposobu ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego;

6) informację o osiągnięciu w danym roku kalendarzowym rocznego obrotu finansowego w wysokości określonej w art. 63 ust. 1 rozporządzenia nr 1224/2009;

7) datę dokonania zmian w rejestrze oraz zakres tych zmian;

8) podstawę wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru oraz datę dokonania wykreślenia.

4. Rejestr skupujących jest jawny i udostępniany na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rybołówstwa.

art. 14
1. Wpisu do rejestru skupujących minister właściwy do spraw rybołówstwa dokonuje na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

2. Wniosek o wpis do rejestru skupujących zawiera:

1) imię, nazwisko i adres albo nazwę, siedzibę i adres przedsiębiorcy;

2) określenie rodzaju wykonywanej działalności gospodarczej wraz z oznaczeniem symbolu Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);

3) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

3. Do wniosku o wpis do rejestru skupujących dołącza się kopię ostatecznej decyzji powiatowego lekarza weterynarii o stwierdzeniu spełnienia wymagań weterynaryjnych i nadaniu weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego przedsiębiorcy, potwierdzoną za zgodność z oryginałem czytelnym podpisem przez przedsiębiorcę.

4. Jeżeli wniosek o wpis do rejestru skupujących nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2 i 3, wzywa się wnioskodawcę, w formie pisemnej, do usunięcia braków w terminie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 14 dni od dnia jego doręczenia.

5. Jeżeli wnioskodawca mimo wezwania do usunięcia braków:

1) nie usunął w terminie żadnego z braków - odmawia się wpisu do rejestru skupujących;

2) usunął w terminie nie wszystkie braki - wzywa się ponownie wnioskodawcę, w formie pisemnej, do usunięcia pozostałych braków w terminie określonym w wezwaniu, nie krótszym niż 14 dni od dnia jego doręczenia.

6. Jeżeli wnioskodawca mimo ponownego wezwania do usunięcia braków nie usunął wszystkich braków w terminie, odmawia się wpisu do rejestru skupujących.

7. Odmowa wpisu do rejestru skupujących następuje w drodze decyzji.

8. Po dokonaniu wpisu do rejestru skupujących wydaje się zaświadczenie o wpisie do tego rejestru.


następne przepisy