poprzednie przepisy

artykuł 1
1. Niniejsza Konwencja stosuje się do przemieszczania, przetrzymywania, unieruchamiania, ogłuszania i uboju zwierząt jednokopytnych, przeżuwaczy, świń, królików i drobiu.

2. Dla celów niniejszej Konwencji rozumie się przez:

Ubojnię: każdy zakład znajdujący się pod kontrolą sanitarną i weterynaryjną, przeznaczony do wykonywania zawodowego uboju zwierząt w celu produkcji mięsa przeznaczonego do konsumpcji lub do innych celów,

Przemieszczanie: wyładowywanie lub przewóz zwierzęcia od ramp wyładunkowych, pomieszczeń lub zagród na terenie ubojni do pomieszczeń lub miejsc, gdzie mają zostać poddane ubojowi;

Przetrzymywanie: przetrzymywanie zwierzęcia na terenie ubojni w pomieszczeniach, zagrodach lub wydzielonych obszarach, w celu zapewnienia im niezbędnej opieki (pojenie, karmienie, wypoczynek) przed ubojem;

Unieruchamianie: zastosowanie wobec zwierzęcia każdej metody, zgodnej z postanowieniami niniejszej Konwencji, w celu ograniczenia jego ruchów, w celu ułatwienia ogłuszenia lub uboju;

Ogłuszenie: każda metoda, zgodna z postanowieniami niniejszej Konwencji, której zastosowanie wobec zwierzęcia prowadzi do jego nieprzytomności, która trwa do chwili śmierci. W ten sposób oszczędza się zwierzęciu, w każdym przypadku, wszelkich cierpień, których można uniknąć.

Ubój: spowodowanie śmierci zwierzęcia po unieruchomieniu, ogłuszeniu oraz wykrwawieniu, z uwzględnieniem wyjątków określonych w Rozdziale III niniejszej Konwencji.
artykuł 2
1. Każda z Umawiających się Stron podejmie środki niezbędne do zapewnienia skutecznego stosowania postanowień niniejszej Konwencji.

2. Żadne z postanowień niniejszej Konwencji nie narusza prawa Umawiających się Stron do przyjęcia bardziej rygorystycznych przepisów w celu ochrony zwierząt.

3. Każda z Umawiających się Stron zapewni, że projekt, konstrukcja oraz wyposażenie ubojni oraz urządzenia w niej używane zapewniają odpowiednie warunki określone w niniejszej Konwencji w celu uniknięcia, tak dalece jak to tylko możliwe, powodowania u zwierząt niepotrzebnego niepokoju, bólu lub cierpień.

4. Każda z Umawiających się Stron zapewni, aby zwierzętom zabijanym w ubojni lub poza nią, został oszczędzony wszelki ból lub cierpienie możliwe do uniknięcia.

ROZDZIAŁ II

Dostarczanie zwierząt do ubojni oraz ich przetrzymywanie do czasu uboju

artykuł 3
1. Zwierzęta należy wyładować tak szybko, jak to tylko możliwe. W trakcie oczekiwania w środkach transportu, zwierzętom zapewnia się ochronę przed działaniem czynników atmosferycznych oraz odpowiednią wentylację.

2. Personel odpowiedzialny za przemieszczanie i przetrzymywanie zwierząt musi posiadać wymagane kwalifikacje oraz postępować zgodnie z przepisami niniejszej Konwencji.

Dział I

Przeprowadzanie zwierząt w obrębie ubojni


następne przepisy