poprzednie przepisy

art. 24a
(uchylony).

art. 25
Notariusz, który przeszedł na emeryturę lub rentę, może używać tytułu "emerytowany notariusz".

Rozdział 4

Samorząd notarialny

art. 26
§ 1. Notariusze tworzą samorząd notarialny.

§ 2. Samorząd notarialny obejmuje izby notarialne i Krajową Radę Notarialną.

§ 3. Izby notarialne i Krajowa Rada Notarialna posiadają osobowość prawną.
art. 27
Organami izby notarialnej są:

1)walne zgromadzenie notariuszy izby,

2)rada izby notarialnej.

następne przepisy